Excel 2007 funktioner svenska-engelska

>> From English to Swedish

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Funktion Function Beskrivning
Tilläggs- och automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions
ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs
EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering)
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris utan att någon form av makroprogrammering krävs
Kubfunktioner Cube functions
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.
KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning.
KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub.
Databasfunktioner Database functions
DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna
DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas
DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas
DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren
DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna
DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna
DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret
DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna
DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter
DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret
DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna
DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter
Tid- och datumfunktioner Date and time functions
DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum
DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer
DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden
DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår
EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet
SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare
TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme
MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut
MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum
NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid
SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund
KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid
TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer
IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum
VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan
VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer
ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare
ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år
ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum
Tekniska funktioner Engineering functions
BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)
BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)
BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt
KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal
KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt
DELTA DELTA Testar om två värden är lika
FELF ERF Returnerar felfunktionen
FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen
SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt
IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal
IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat
IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal
IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal
IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal
IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal
IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal
IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal
IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal
IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal
IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal
IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal
IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal
IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt
Finansiella funktioner Financial functions
UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient
AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod
KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen
KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet
KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum
KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen
KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen
KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen
KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder
KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder
DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning
DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger
DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper
DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal
BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk
LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar
EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen
SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer
ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper
RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period
IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar
RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod
MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr
MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor
NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen
PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering
NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta
UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period
UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period
BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet
AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period
PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta
PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper
PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar
RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet
BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper
LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period
ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period
SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel
SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel
VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)
XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska
NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta
NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen
Informationsfunktioner Information functions
CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell
FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde
INFO INFO Returnerar information om operativsystemet
ÄRTOM ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt
ÄRF ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!
ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde
ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt
ÄRLOGISK ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde
ÄRSAKNAD ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!
ÄREJTEXT ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text
ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal
ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda
ÄRREF ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens
ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text
N (I in Excel 2010 without SP1) N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal
SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS!
VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp
Logiska funktioner Logical functions
OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna
FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT
OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras
OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln
ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten
ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT
SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT
Sök- och referensfunktioner Lookup and reference functions
ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad
OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens
VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden
KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens
KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens
LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell
HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet
INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris
INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde
LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris
PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris
FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens
RAD ROW Returnerar radnumret för en referens
RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens
RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation (Automation: Ett sätt att arbeta med ett programs objekt från ett annat program eller utvecklingsverktyg. Detta kallades tidigare för OLE Automation, och är en branschstandard och ingår i Component Object Model (COM).)
TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris
LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell
Matematiska och trigonometriska funktioner Math and trigonometry functions
ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal
ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal
ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal
ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal
ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal
ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal
ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat
ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal
RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt
COS COS Returnerar cosinus för ett tal
COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal
GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader
JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal
EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal
FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal
RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll
SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren
HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal
MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln
LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal
LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas
LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal
MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris
MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris
MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser
REST MOD Returnerar resten vid en division
MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal
UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal
PI PI Returnerar värdet pi
UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent
PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten
KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division
RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer
SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger
ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text
AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll
SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln
TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal
SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel
SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal
ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten
ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi)
DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas
SUMMA SUM Summerar argumenten
SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor
SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter
KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser
TAN TAN Returnerar tangens för ett tal
TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal
AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal
Statistiska funktioner Statistical functions
MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde
MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten
AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden
MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium
MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.
BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen
CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen
CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder
ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten
ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område
ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.
ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.
KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser
EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen
FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen
FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen
PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje
FREKVENS FREQUENCY Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris
FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test
GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen
GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)
GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet
EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend
HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje
TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data
STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data
REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje
EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend
LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument
MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal
MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument
MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen
NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen
NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt
PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område
PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt
POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen
SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser
KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data
RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient
SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning
LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje
MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data
STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde
STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen
TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning
TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning
TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend
TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd
TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval
VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen
VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen
ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test
Textfunktioner Text functions
ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)
BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)
TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod
STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text
KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng
SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng
VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat
EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)
FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler
JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng
GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger
PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng
INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text
REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)
BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng
T T Omvandlar argumenten till text
TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text
RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text
VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler
TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal