Excel 2007 -funktioiden suomi-englanti -sanakirja

>> From English To Finnish

Voit käyttää selaimen hakutoimintoa (CTRL + F) haluamasi funktion löytämiseksi.

Funktio Function Kuvaus
Apuohjelma- ja automaatiofunktiot Add-in and Automation functions
KUTSU CALL Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.
EUROCONVERT EUROCONVERT Muuntaa luvun euroiksi, euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.
NOUDA.PIVOT.TIEDOT GETPIVOTDATA Palauttaa pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja.
REKISTERI.TUNNUS REGISTER.ID Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Muodostaa yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen ja suorittaa kyselyn laskentataulukosta. Palauttaa sitten tuloksen matriisina ilman makro-ohjelmointia.
Kuutiofunktiot Cube functions
KUUTIOKPIJÄSEN CUBEKPIMEMBER Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.
KUUTIONJÄSEN CUBEMEMBER Palauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.
KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS CUBEMEMBERPROPERTY Palauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.
KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN CUBERANKEDMEMBER Palauttaa joukon n:nnen jäsenen. Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.
KUUTIOJOUKKO CUBESET Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.
KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ CUBESETCOUNT Palauttaa joukon kohteiden määrän.
KUUTIONARVO CUBEVALUE Palauttaa koostetun arvon kuutiosta.
Tietokantafunktiot Database functions
TKESKIARVO DAVERAGE Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.
TLASKE DCOUNT Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.
TLASKEA DCOUNTA Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.
TNOUDA DGET Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.
TMAKS DMAX Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
TMIN DMIN Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
TTULO DPRODUCT Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.
TKESKIHAJONTA DSTDEV Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.
TKESKIHAJONTAP DSTDEVP Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
TSUMMA DSUM Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.
TVARIANSSI DVAR Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.
TVARIANSSIP DVARP Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
Päivämäärä- ja aikafunktiot Date and time functions
PÄIVÄYS DATE Palauttaa annetun päivämäärän järjestysluvun.
PÄIVÄYSARVO DATEVALUE Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi.
PÄIVÄ DAY Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.
PÄIVÄT360 DAYS360 Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.
PÄIVÄ.KUUKAUSI EDATE Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.
KUUKAUSI.LOPPU EOMONTH Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.
TUNNIT HOUR Muuntaa järjestysluvun tunneiksi.
MINUUTIT MINUTE Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi.
KUUKAUSI MONTH Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi.
TYÖPÄIVÄT NETWORKDAYS Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän.
NYT NOW Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron.
SEKUNNIT SECOND Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi.
AIKA TIME Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.
AIKA_ARVO TIMEVALUE Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.
TÄMÄ.PÄIVÄ TODAY Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.
VIIKONPÄIVÄ WEEKDAY Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.
VIIKKO.NRO WEEKNUM Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.
TYÖPÄIVÄ WORKDAY Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.
VUOSI YEAR Muuntaa järjestysluvun vuosiksi.
VUOSI.OSA YEARFRAC Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.
Tekniset funktiot Engineering functions
BESSELI BESSELI Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).
BESSELJ BESSELJ Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).
BESSELK BESSELK Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).
BESSELY BESSELY Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).
BINDES BIN2DEC Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.
BINHEKSA BIN2HEX Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.
BINOKT BIN2OCT Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.
KOMPLEKSI COMPLEX Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.
MUUNNA (MUUNNOS EXCEL 2003?) CONVERT Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.
DESBIN DEC2BIN Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.
DESHEKSA DEC2HEX Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun heksadesimaaliluvuksi.
DESOKT DEC2OCT Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.
SAMA.ARVO DELTA Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.
VIRHEFUNKTIO ERF Palauttaa virhefunktion.
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI ERFC Palauttaa komplementtivirhefunktion.
RAJA GESTEP Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.
HEKSABIN HEX2BIN Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.
HEKSADES HEX2DEC Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.
HEKSAOKT HEX2OCT Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.
KOMPLEKSI.ITSEISARVO IMABS Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).
KOMPLEKSI.IMAG IMAGINARY Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.
KOMPLEKSI.ARG IMARGUMENT Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.
KOMPLEKSI.KONJ IMCONJUGATE Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.
KOMPLEKSI.COS IMCOS Palauttaa kompleksiluvun kosinin.
KOMPLEKSI.OSAM IMDIV Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.
KOMPLEKSI.EKSP IMEXP Palauttaa kompleksiluvun eksponentin.
KOMPLEKSI.LN IMLN Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.
KOMPLEKSI.LOG10 IMLOG10 Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.
KOMPLEKSI.LOG2 IMLOG2 Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.
KOMPLEKSI.POT IMPOWER Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.
KOMPLEKSI.TULO IMPRODUCT Palauttaa kompleksilukujen tulon.
KOMPLEKSI.REAALI IMREAL Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.
KOMPLEKSI.SIN IMSIN Palauttaa kompleksiluvun sinin.
KOMPLEKSI.NELIÖJ IMSQRT Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.
KOMPLEKSI.EROTUS IMSUB Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.
KOMPLEKSI.SUM IMSUM Palauttaa kompleksilukujen summan.
OKTBIN OCT2BIN Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.
OKTDES OCT2DEC Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.
OKTHEKSA OCT2HEX Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.
Rahoitusfunktiot Financial functions
KERTYNYT.KORKO ACCRINT Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA ACCRINTM Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.
AMORDEGRC AMORDEGRC Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.
AMORLINC AMORLINC Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.
KORKOPÄIVÄT.ALUSTA COUPDAYBS Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
KORKOPÄIVÄT COUPDAYS Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA COUPDAYSNC Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
KORKOMAKSU.SEURAAVA COUPNCD Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.
KORKOPÄIVÄJAKSOT COUPNUM Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.
KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN COUPPCD Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.
MAKSETTU.KORKO CUMIPMT Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.
MAKSETTU.LYHENNYS CUMPRINC Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.
DB DB Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-declining balance) mukaan.
DDB DDB Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.
DISKONTTOKORKO DISC Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.
VALUUTTA.DES DOLLARDE Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.
VALUUTTA.MURTO DOLLARFR Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.
KESTO DURATION Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.
KORKO.EFEKT EFFECT Palauttaa todellisen vuosikoron.
TULEVA.ARVO FV Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.
TULEVA.ARVO.ERIKORKO FVSCHEDULE Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.
KORKO.ARVOPAPERI INTRATE Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.
IPMT IPMT Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.
SISÄINEN.KORKO IRR Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.
ONMAKSU ISPMT Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.
KESTO.MUUNN MDURATION Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.
MSISÄINEN MIRR Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.
KORKO.VUOSI NOMINAL Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.
NJAKSO NPER Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.
NNA NPV Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.
PARITON.ENS.NIMELLISARVO ODDFPRICE Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
PARITON.ENS.TUOTTO ODDFYIELD Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
PARITON.VIIM.NIMELLISARVO ODDLPRICE Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
PARITON.VIIM.TUOTTO ODDLYIELD Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
MAKSU PMT Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.
PPMT PPMT Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.
HINTA PRICE Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
HINTA.DISK PRICEDISC Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
HINTA.LUNASTUS PRICEMAT Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.
NA PV Palauttaa sijoituksen nykyarvon.
KORKO RATE Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.
SAATU.HINTA RECEIVED Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.
STP SLN Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.
VUOSIPOISTO SYD Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.
OBLIG.TUOTTOPROS TBILLEQ Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.
OBLIG.HINTA TBILLPRICE Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
OBLIG.TUOTTO TBILLYIELD Palauttaa obligaation tuoton.
VDB VDB Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-declining balance) mukaan.
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON XIRR Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.
NNA.JAKSOTON XNPV Palauttaa nettonykyarvon kassavirtasarjalle, joka ei välttämättä ole kausittainen.
TUOTTO YIELD Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
TUOTTO.DISK YIELDDISC Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.
TUOTTO.ERÄP YIELDMAT Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.
Erikoisfunktiot Information functions
SOLU CELL Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.
VIRHEEN.LAJI ERROR.TYPE Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.
KUVAUS INFO Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.
ONTYHJÄ ISBLANK Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.
ONVIRH ISERR Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!.
ONVIRHE ISERROR Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo.
ONPARILLINEN ISEVEN Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen.
ONTOTUUS ISLOGICAL Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa looginen arvo.
ONPUUTTUU ISNA Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!.
ONEI_TEKSTI ISNONTEXT Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti.
ONLUKU ISNUMBER Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku.
ONPARITON ISODD Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.
ONVIITT ISREF Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus.
ONTEKSTI ISTEXT Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti.
N N Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna.
PUUTTUU NA Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.
TYYPPI TYPE Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.
Loogiset funktiot Logical functions
JA AND Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.
EPÄTOSI FALSE Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.
JOS IF Määrittää suoritettavan loogisen testin.
JOSVIRHE IFERROR Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen.
EI NOT Kääntää argumentin loogisen arvon.
TAI OR Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.
TOSI TRUE Palauttaa totuusarvon TOSI.
Haku- ja viitefunktiot Lookup and reference functions
OSOITE ADDRESS Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.
ALUEET AREAS Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.
VALITSE.INDEKSI CHOOSE Valitsee arvon arvoluettelosta.
SARAKE COLUMN Palauttaa viittauksen sarakenumeron.
SARAKKEET COLUMNS Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän.
VHAKU HLOOKUP Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.
HYPERLINKKI HYPERLINK Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimeen, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.
INDEKSI INDEX Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan.
EPÄSUORA INDIRECT Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.
HAKU LOOKUP Etsii arvoja vektorista tai matriisista.
VASTINE MATCH Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista.
SIIRTYMÄ OFFSET Palauttaa annetun viittauksen siirtymän.
RIVI ROW Palauttaa viittauksen rivinumeron.
RIVIT ROWS Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.
RTD RTD Noutaa COM-automaatiota (automaatio: Tapa käsitellä sovelluksen objekteja toisesta sovelluksesta tai kehitystyökalusta. Automaatio, jota aiemmin kutsuttiin OLE-automaatioksi, on teollisuusstandardi ja COM-mallin (Component Object Model) ominaisuus.) tukevasta ohjelmasta reaaliaikaisia tietoja.
TRANSPONOI TRANSPOSE Palauttaa matriisin käänteismatriisin.
PHAKU VLOOKUP Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa rivillä olevan solun arvon.
Matemaattiset ja trigonometriset funktiot Math and trigonometry functions
ITSEISARVO ABS Palauttaa luvun itseisarvon.
ACOS ACOS Palauttaa luvun arkuskosinin.
ACOSH ACOSH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.
ASIN ASIN Palauttaa luvun arkussinin.
ASINH ASINH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.
ATAN ATAN Palauttaa luvun arkustangentin.
ATAN2 ATAN2 Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.
ATANH ATANH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS CEILING Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
KOMBINAATIO COMBIN Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
COS COS Palauttaa luvun kosinin.
COSH COSH Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.
ASTEET DEGREES Muuntaa radiaanit asteiksi.
PARILLINEN EVEN Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.
EKSPONENTTI EXP Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.
KERTOMA FACT Palauttaa luvun kertoman.
KERTOMA.OSA FACTDOUBLE Palauttaa luvun osakertoman.
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS FLOOR Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
SUURIN.YHT.TEKIJÄ GCD Palauttaa suurimman yhteisen tekijän.
KOKONAISLUKU INT Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.
PIENIN.YHT.JAETTAVA LCM Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän.
LUONNLOG LN Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.
LOG LOG Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.
LOG10 LOG10 Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.
MDETERM MDETERM Palauttaa matriisin matriisideterminantin.
MKÄÄNTEINEN MINVERSE Palauttaa matriisin käänteismatriisin.
MKERRO MMULT Palauttaa kahden matriisin tulon.
JAKOJ MOD Palauttaa jakolaskun jäännöksen.
PYÖRISTÄ.KERR MROUND Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.
MULTINOMI MULTINOMIAL Palauttaa lukujoukon multinomin.
PARITON ODD Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.
PII PI Palauttaa piin arvon.
POTENSSI POWER Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.
TULO PRODUCT Kertoo annetut argumentit.
OSAMÄÄRÄ QUOTIENT Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan.
RADIAANIT RADIANS Muuntaa asteet radiaaneiksi.
SATUNNAISLUKU RAND Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ RANDBETWEEN Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.
ROMAN ROMAN Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.
PYÖRISTÄ ROUND Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja.
PYÖRISTÄ.DES.ALAS ROUNDDOWN Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS ROUNDUP Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).
SARJA.SUMMA SERIESSUM Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.
ETUMERKKI SIGN Palauttaa luvun etumerkin.
SIN SIN Palauttaa annetun kulman sinin.
SINH SINH Palauttaa luvun hyperbolisen sinin.
NELIÖJUURI SQRT Palauttaa positiivisen neliöjuuren.
NELIÖJUURI.PII SQRTPI Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.
VÄLISUMMA SUBTOTAL Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.
SUMMA SUM Laskee yhteen annetut argumentit.
SUMMA.JOS SUMIF Laskee ehdot täyttävien solujen summan.
SUMMA.JOS.JOUKKO SUMIFS Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut.
TULOJEN.SUMMA SUMPRODUCT Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.
NELIÖSUMMA SUMSQ Palauttaa argumenttien neliöiden summan.
NELIÖSUMMIEN.EROTUS SUMX2MY2 Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.
NELIÖSUMMIEN.SUMMA SUMX2PY2 Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.
EROTUSTEN.NELIÖSUMMA SUMXMY2 Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.
TAN TAN Palauttaa luvun tangentin.
TANH TANH Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin.
KATKAISE TRUNC Katkaisee luvun kokonaisluvuksi.
Tilastolliset funktiot Statistical functions
KESKIPOIKKEAMA AVEDEV Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.
KESKIARVO AVERAGE Palauttaa argumenttien keskiarvon.
KESKIARVOA AVERAGEA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja loogisten arvojen, keskiarvon.
KESKIARVO.JOS AVERAGEIF Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.
KESKIARVO.JOS.JOUKKO AVERAGEIFS Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.
BEETAJAKAUMA BETADIST Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
BEETAJAKAUMA.KÄÄNT BETAINV Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
BINOMIJAKAUMA BINOMDIST Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
CHIJAKAUMA CHIDIST Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
CHIJAKAUMA.KÄÄNT CHIINV Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.
CHITESTI CHITEST Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.
LUOTTAMUSVÄLI CONFIDENCE Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.
KORRELAATIO CORREL Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.
LASKE COUNT Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.
LASKE.A COUNTA Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.
LASKE.TYHJÄT COUNTBLANK Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.
LASKE.JOS COUNTIF Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.
LASKE.JOS.JOUKKO COUNTIFS Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.
KOVARIANSSI COVAR Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
BINOMIJAKAUMA.KRIT CRITBINOM Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
OIKAISTU.NELIÖSUMMA DEVSQ Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.
EKSPONENTIAALIJAKAUMA EXPONDIST Palauttaa eksponentiaalijakauman.
FJAKAUMA FDIST Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.
FJAKAUMA.KÄÄNT FINV Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
FISHER FISHER Palauttaa Fisher-muunnoksen.
FISHER.KÄÄNT FISHERINV Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.
ENNUSTE FORECAST Palauttaa lineaarisen trendin arvon.
TAAJUUS FREQUENCY Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.
FTESTI FTEST Palauttaa F-testin tuloksen.
GAMMAJAKAUMA GAMMADIST Palauttaa gammajakauman.
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT GAMMAINV Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.
GAMMALN GAMMALN Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin G(x).
KESKIARVO.GEOM GEOMEAN Palauttaa geometrisen keskiarvon.
KASVU GROWTH Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.
KESKIARVO.HARM HARMEAN Palauttaa harmonisen keskiarvon.
HYPERGEOM.JAKAUMA HYPGEOMDIST Palauttaa hypergeometrisen jakauman.
LEIKKAUSPISTE INTERCEPT Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.
KURT KURT Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.
SUURI LARGE Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.
LINREGR LINEST Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.
LOGREGR LOGEST Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT LOGINV Palauttaa lognormeeratun jakauman käänteisfunktion.
LOGNORM.JAKAUMA LOGNORMDIST Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
MAKS MAX Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.
MAKSA MAXA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja loogisten arvojen, suurimman arvon.
MEDIAANI MEDIAN Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.
MIN MIN Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.
MINA MINA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja loogisten arvojen, pienimmän arvon.
MOODI MODE Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.
BINOMIJAKAUMA.NEG NEGBINOMDIST Palauttaa negatiivisen binomijakauman.
NORM.JAKAUMA NORMDIST Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.JAKAUMA.KÄÄNT NORMINV Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.JAKAUMA.NORMIT NORMSDIST Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT NORMSINV Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.
PEARSON PEARSON Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.
PROSENTTIPISTE PERCENTILE Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.
PROSENTTIJÄRJESTYS PERCENTRANK Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
PERMUTAATIO PERMUT Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
POISSON POISSON Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.
TODENNÄKÖISYYS PROB Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.
NELJÄNNES QUARTILE Palauttaa tietoalueen neljänneksen.
ARVON.MUKAAN RANK Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.
PEARSON.NELIÖ RSQ Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.
JAKAUMAN.VINOUS SKEW Palauttaa jakauman vinouden.
KULMAKERROIN SLOPE Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.
PIENI SMALL Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.
NORMITA STANDARDIZE Palauttaa normitetun arvon.
KESKIHAJONTA STDEV Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.
KESKIHAJONTAA STDEVA Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja loogiset arvot.
KESKIHAJONTAP STDEVP Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.
KESKIHAJONTAPA STDEVPA Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
KESKIVIRHE STEYX Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.
TJAKAUMA TDIST Palauttaa t-jakautuman.
TJAKAUMA.KÄÄNT TINV Palauttaa käänteisen t-jakauman.
SUUNTAUS TREND Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.
KESKIARVO.TASATTU TRIMMEAN Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.
TTESTI TTEST Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.
VAR VAR Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.
VARA VARA Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja loogiset arvot.
VARP VARP Laskee varianssin koko populaation perusteella.
VARPA VARPA Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
WEIBULL WEIBULL Palauttaa Weibullin jakauman.
ZTESTI ZTEST Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.
Tekstifunktiot Text functions
ASC ASC Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.
BAHTTEKSTI BAHTTEXT Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.
MERKKI CHAR Palauttaa koodin lukua vastaavan merkin.
SIIVOA CLEAN Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit.
KOODI CODE Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.
KETJUTA CONCATENATE Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.
VALUUTTA DOLLAR Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä.
VERTAA EXACT Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset.
ETSI, ETSIB FIND, FINDB Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet).
KIINTEÄ FIXED Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja.
JIS JIS Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.
VASEN, VASENB LEFT, LEFTB Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit.
PITUUS, PITUUSB LEN, LENB Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän.
PIENET LOWER Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi.
POIMI.TEKSTI, POIMI.TEKSTIB MID, MIDB Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta.
FONEETTINEN PHONETIC Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.
ERISNIMI PROPER Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi.
KORVAA, KORVAAB REPLACE, REPLACEB Korvaa tekstissä olevat merkit.
TOISTA REPT Toistaa tekstin annetun määrän kertoja.
OIKEA, OIKEAB RIGHT, RIGHTB Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit.
KÄY.LÄPI, KÄY.LÄPIB SEARCH, SEARCHB Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi).
VAIHDA SUBSTITUTE Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella.
T T Muuntaa argumentit tekstiksi.
TEKSTI TEXT Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi.
POISTA.VÄLIT TRIM Poistaa välilyönnit tekstistä.
ISOT UPPER Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi.
ARVO VALUE Muuntaa tekstiargumentin luvuksi.