Excel 2007 functions Norsk-English

>> From English to Norwegian

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Funksjon Function Beskrivelse
Funksjonene Tillegg og Automatisering Add-in and Automation functions
ANROP CALL Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs
EUROKONVERTERING EUROCONVERT Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)
HENTPIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport
REGISTRER.ID REGISTER.ID Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering
Kubefunksjoner Cube functions
KUBEKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.
KUBEMEDLEM CUBEMEMBER Returnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
KUBEMEDLEMEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
KUBERANGERTMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.
KUBESETT CUBESET Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.
KUBESETTANTALL CUBESETCOUNT Returnerer antallet elementer i et sett.
KUBEVERDI CUBEVALUE Returnerer en aggregert verdi fra en kube.
Databasefunksjoner Database functions  
DGJENNOMSNITT DAVERAGE Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DANTALL DCOUNT Teller celler som inneholder tall i en database
DANTALLA DCOUNTA Teller celler som ikke er tomme i en database
DHENT DGET Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DMAKS DMAX Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMIN DMIN Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DPRODUKT DPRODUCT Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database
DSTDAV DSTDEV Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter
DSTAVP DSTDEVP Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
DSUMMER DSUM Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene
DVARIANS DVAR Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
DVARIANSP DVARP Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
Dato- og tidsfunksjoner Date and time functions
DATO DATE Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATOVERDI DATEVALUE Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAG DAY Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGER360 DAYS360 Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
DAG.ETTER EDATE Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
MÅNEDSSLUTT EOMONTH Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
TIME HOUR Konverterer et serienummer til en time
MINUTT MINUTE Konverterer et serienummer til et minutt
MÅNED MONTH Konverterer et serienummer til en måned
NETT.ARBEIDSDAGER NETWORKDAYS Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NOW Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
SEKUND SECOND Konverterer et serienummer til et sekund
TID TIME Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIDSVERDI TIMEVALUE Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
IDAG TODAY Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
UKEDAG WEEKDAY Konverterer et serienummer til en ukedag
UKENR WEEKNUM Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
ARBEIDSDAG WORKDAY Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
ÅR YEAR Konverterer et serienummer til et år
ÅRDEL YEARFRAC Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato
Tekniske funksjoner Engineering functions
BESSELI BESSELI Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJ BESSELJ Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELK BESSELK Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELY BESSELY Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BINTILDES BIN2DEC Konverterer et binært tall til et desimaltall
BINTILHEKS BIN2HEX Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BINTILOKT BIN2OCT Konverterer et binært tall til et oktaltall
KOMPLEKS COMPLEX Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
KONVERTER CONVERT Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
DESTILBIN DEC2BIN Konverterer et desimaltall til et binærtall
DESTILHEKS DEC2HEX Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
DESTILOKT DEC2OCT Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
DELTA DELTA Undersøker om to verdier er like
FEILF ERF Returnerer feilfunksjonen
FEILFK ERFC Returnerer den komplementære feilfunksjonen
GRENSEVERDI GESTEP Tester om et tall er større enn en terskelverdi
HEKSTILBIN HEX2BIN Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEKSTILDES HEX2DEC Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
HEKSTILOKT HEX2OCT Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
IMABS IMABS Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINÆR IMAGINARY Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
IMKONJUGERT IMCONJUGATE Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOS IMCOS Returnerer cosinus til et komplekst tall
IMDIV IMDIV Returnerer kvotienten til to komplekse tall
IMEKSP IMEXP Returnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLN IMLN Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG10 IMLOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
IMLOG2 IMLOG2 Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMOPPHØY IMPOWER Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerer produktet av komplekse tall
IMREELL IMREAL Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSIN IMSIN Returnerer sinus til et komplekst tall
IMROT IMSQRT Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUB IMSUB Returnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMMER IMSUM Returnerer summen av komplekse tall
OKTTILBIN OCT2BIN Konverterer et oktaltall til et binært tall
OKTTILDES OCT2DEC Konverterer et oktaltall til et desimaltall
OKTTILHEKS OCT2HEX Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall
Økonomiske funksjoner Financial functions
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE ACCRINT Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
PÅLØPT.FORFALLSRENTE ACCRINTM Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient
AMORLINC AMORLINC Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode
OBLIG.DAGER.FF COUPDAYBS Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
OBLIG.DAGER COUPDAYS Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
OBLIG.DAGER.NF COUPDAYSNC Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
OBLIG.DAGER.EF COUPNCD Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen
OBLIG.ANTALL COUPNUM Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
OBLIG.DAG.FORRIGE COUPPCD Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
SAMLET.RENTE CUMIPMT Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
SAMLET.HOVEDSTOL CUMPRINC Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
DAVSKR DB Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning
DEGRAVS DDB Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir
DISKONTERT DISC Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir
DOLLARDE DOLLARDE Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall
DOLLARBR DOLLARFR Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk
VARIGHET DURATION Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk
EFFEKTIV.RENTE EFFECT Returnerer den effektive årlige rentesatsen
SLUTTVERDI FV Returnerer fremtidig verdi for en investering
SVPLAN FVSCHEDULE Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser
RENTESATS INTRATE Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
RAVDRAG IPMT Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IR IRR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ER.AVDRAG ISPMT Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
MVARIGHET MDURATION Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00
MODIR MIRR Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser
NOMINELL NOMINAL Returnerer årlig nominell rentesats
PERIODER NPER Returnerer antall perioder for en investering
NNV NPV Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats
AVVIKFP.PRIS ODDFPRICE Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode
AVVIKFP.AVKASTNING ODDFYIELD Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode
AVVIKSP.PRIS ODDLPRICE Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode
AVVIKSP.AVKASTNING ODDLYIELD Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode
AVDRAG PMT Returnerer periodisk betaling for en annuitet
AMORT PPMT Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
PRIS PRICE Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
PRIS.DISKONTERT PRICEDISC Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir
PRIS.FORFALL PRICEMAT Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
NÅVERDI PV Returnerer nåverdien av en investering
RENTE RATE Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
MOTTATT.AVKAST RECEIVED Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
LINAVS SLN Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode
ÅRSAVS SYD Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
TBILLEKV TBILLEQ Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
TBILLPRIS TBILLPRICE Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon
TBILLAVKASTNING TBILLYIELD Returnerer avkastningen til en statsobligasjon
VERDIAVS VDB Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
XIR XIRR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
XNNV XNPV Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
AVKAST YIELD Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
AVKAST.DISKONTERT YIELDDISC Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
AVKAST.FORFALL YIELDMAT Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato
Informasjonsfunksjoner Information functions
CELLE CELL Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle
FEIL.TYPE ERROR.TYPE Returnerer et tall som svarer til en feiltype
INFO INFO Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø
ERTOM ISBLANK Returnerer SANN hvis verdien er tom
ERFEIL ISERR Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T
ERFEIL ISERROR Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ERPARTALL ISEVEN Returnerer SANN hvis tallet er et partall
ERLOGISK ISLOGICAL Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ERIT ISNA Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ERIKKETEKST ISNONTEXT Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ERTALL ISNUMBER Returnerer SANN hvis verdien er et tall
ERODDETALL ISODD Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ERREF ISREF Returnerer SANN hvis verdien er en referanse
ERTEKST ISTEXT Returnerer SANN hvis verdien er tekst
N N Returnerer en verdi som er konvertert til et tall
IT NA Returnerer feilverdien #I/T
VERDITYPE TYPE Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi
Logiske funksjoner Logical functions
OG AND Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
USANN FALSE Returnerer den logiske verdien USANN
HVIS IF Angir en logisk test som skal utføres
HVISFEIL IFERROR Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.
IKKE NOT Reverserer logikken til argumentet
ELLER OR Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
SANN TRUE Returnerer den logiske verdien SANN
Oppslag- og referansefunksjoner Lookup and reference functions
ADRESSE ADDRESS Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
OMRÅDER AREAS Returnerer antall områder i en referanse
VELG CHOOSE Velger en verdi fra en liste med verdier
KOLONNE COLUMN Returnerer kolonnenummeret for en referanse
KOLONNER COLUMNS Returnerer antall kolonner i en referanse
FINN.KOLONNE HLOOKUP Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.
HYPERKOBLING HYPERLINK Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
INDEKS INDEX Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIREKTE INDIRECT Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi
SLÅ.OPP LOOKUP Slår opp verdier i en vektor eller matrise
SAMMENLIGNE MATCH Slår opp verdier i en referanse eller matrise
FORSKYVNING OFFSET Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
RAD ROW Returnerer radnummeret for en referanse
RADER ROWS Returnerer antall rader i en referanse
RTD RTD Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering (automatisering: En måte å arbeide på med programobjekter fra et annet program- eller utviklingsverktøy. Tidligere kalt OLE-automatisering. Automatisering er en bransjestandard og en funksjon i Component Object Model (COM).)
TRANSPONER TRANSPOSE Returnerer transponeringen av en matrise
FINN.RAD VLOOKUP Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle
Matematikk- og trigonometrifunksjoner Math and trigonometry functions
ABS ABS Returnerer absoluttverdien til et tall
ARCCOS ACOS Returnerer arcus cosinus til et tall
ARCCOSH ACOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
ARCSIN ASIN Returnerer arcus sinus til et tall
ARCSINH ASINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ARCTAN ATAN Returnerer arcus tangens til et tall
ARCTAN2 ATAN2 Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ARCTANH ATANH Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM CEILING Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
KOMBINASJON COMBIN Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COS COS Returnerer cosinus til et tall
COSH COSH Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
GRADER DEGREES Konverterer radianer til grader
AVRUND.TIL.PARTALL EVEN Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall
EKSP EXP Returnerer e opphøyd i en angitt potens
FAKULTET FACT Returnerer fakultet til et tall
DOBBELFAKT FACTDOUBLE Returnerer et talls doble fakultet
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED FLOOR Avrunder et tall nedover, mot null
SFF GCD Returnerer høyeste felles divisor
HELTALL INT Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall
MFM LCM Returnerer minste felles multiplum
LN LN Returnerer den naturlige logaritmen til et tall
LOG LOG Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10 LOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
MDETERM MDETERM Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
MINVERS MINVERSE Returnerer den inverse matrisen til en matrise
MMULT MMULT Returnerer matriseproduktet av to matriser
REST MOD Returnerer resten fra en divisjon
MRUND MROUND Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMINELL MULTINOMIAL Returnerer det multinominelle for et sett med tall
AVRUND.TIL.ODDETALL ODD Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall
PI PI Returnerer verdien av pi
OPPHØYD.I POWER Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PRODUKT PRODUCT Multipliserer argumentene
KVOTIENT QUOTIENT Returnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANER RADIANS Konverterer grader til radianer
TILFELDIG RAND Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
TILFELDIGMELLOM RANDBETWEEN Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område
ROMERTALL ROMAN Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst
AVRUND ROUND Avrunder et tall til et angitt antall sifre
AVRUND.NED ROUNDDOWN Avrunder et tall nedover, mot null
AVRUND.OPP ROUNDUP Runder av et tall oppover, bort fra null
SUMMER.REKKE SERIESSUM Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
FORTEGN SIGN Returnerer fortegnet for et tall
SIN SIN Returnerer sinus til en gitt vinkel
SINH SINH Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
ROT SQRT Returnerer en positiv kvadratrot
ROTPI SQRTPI Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
DELSUM SUBTOTAL Returnerer en delsum i en liste eller database
SUMMER SUM Legger sammen argumentene
SUMMERHVIS SUMIF Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMMER.HVIS.SETT SUMIFS Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår
SUMMERPRODUKT SUMPRODUCT Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter
SUMMERKVADRAT SUMSQ Returnerer kvadratsummen av argumentene
SUMMERX2MY2 SUMX2MY2 Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERX2PY2 SUMX2PY2 Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERXMY2 SUMXMY2 Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
TAN TAN Returnerer tangens for et tall
TANH TANH Returnerer den hyperbolske tangens for et tall
AVKORT TRUNC Korter av et tall til et heltall
Statistiske funksjoner Statistical functions
GJENNOMSNITTSAVVIK AVEDEV Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien
GJENNOMSNITT AVERAGE Returnerer gjennomsnittet for argumentene
GJENNOMSNITTA AVERAGEA Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier
GJENNOMSNITTHVIS AVERAGEIF Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår
GJENNOMSNITT.HVIS.SETT AVERAGEIFS Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk middelverdi) av alle celler som oppfyller flere vilkår.
BETA.FORDELING BETADIST Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
INVERS.BETA.FORDELING BETAINV Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BINOM.FORDELING BINOMDIST Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
KJI.FORDELING CHIDIST Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
INVERS.KJI.FORDELING CHIINV Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
KJI.TEST CHITEST Utfører testen for uavhengighet
KONFIDENS CONFIDENCE Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
KORRELASJON CORREL Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
ANTALL COUNT Teller hvor mange tall som er i argumentlisten
ANTALLA COUNTA Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten
TELLBLANKE COUNTBLANK Teller antall tomme celler i et område.
ANTALL.HVIS COUNTIF Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår
ANTALL.HVIS.SETT COUNTIFS Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår
KOVARIANS COVAR Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
GRENSE.BINOM CRITBINOM Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
AVVIK.KVADRERT DEVSQ Returnerer summen av kvadrerte avvik
EKSP.FORDELING EXPONDIST Returnerer eksponentialfordelingen
FFORDELING FDIST Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
FFORDELING.INVERS FINV Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
FISHER FISHER Returnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINV FISHERINV Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
PROGNOSE FORECAST Returnerer en verdi langs en lineær trend
FREKVENS FREQUENCY Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
FTEST FTEST Returnerer resultatet av en F-test
GAMMAFORDELING GAMMADIST Returnerer gammafordelingen
GAMMAINV GAMMAINV Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
GAMMALN GAMMALN Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen G(x)
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK GEOMEAN Returnerer den geometriske middelverdien
VEKST GROWTH Returnerer verdier langs en eksponentiell trend
GJENNOMSNITT.HARMONISK HARMEAN Returnerer den harmoniske middelverdien
HYPGEOM.FORDELING HYPGEOMDIST Returnerer den hypergeometriske fordelingen
SKJÆRINGSPUNKT INTERCEPT Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen
KURT KURT Returnerer kurtosen til et datasett
N.STØRST LARGE Returnerer den n-te største verdien i et datasett
RETTLINJE LINEST Returnerer parameterne til en lineær trend
KURVE LOGEST Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGINV LOGINV Returnerer den inverse lognormale fordelingen
LOGNORMFORD LOGNORMDIST Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
STØRST MAX Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAKSA MAXA Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MEDIAN MEDIAN Returnerer medianen til tallene som er gitt
MIN MIN Returnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINA MINA Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MODUS MODE Returnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOM.FORDELING NEGBINOMDIST Returnerer den negative binomiske fordelingen
NORMALFORDELING NORMDIST Returnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINV NORMINV Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSFORDELING NORMSDIST Returnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINV NORMSINV Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
PEARSON PEARSON Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERSENTIL PERCENTILE Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PROSENTDEL PERCENTRANK Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERMUTER PERMUT Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
POISSON POISSON Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
SANNSYNLIG PROB Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
KVARTIL QUARTILE Returnerer kvartilen til et datasett
RANG RANK Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RKVADRAT RSQ Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
SKJEVFORDELING SKEW Returnerer skjevheten i en fordeling
STIGNINGSTALL SLOPE Returnerer stigningtallet for den lineære regresjonslinjen
N.MINST SMALL Returnerer den n-te minste verdien i et datasett
NORMALISER STANDARDIZE Returnerer en normalisert verdi
STDAV STDEV Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDAVVIKA STDEVA Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STDAVP STDEVP Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDAVVIKPA STDEVPA Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STANDARDFEIL STEYX Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
TFORDELING TDIST Returnerer en Student t-fordeling
TINV TINV Returnerer den inverse Student t-fordelingen
TREND TREND Returnerer verdier langs en lineær trend
TRIMMET.GJENNOMSNITT TRIMMEAN Returnerer den interne middelverdien til et datasett
TTEST TTEST Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARIANS VAR Estimerer varians basert på et utvalg
VARIANSA VARA Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
VARIANSP VARP Beregner varians basert på hele populasjonen
VARIANSPA VARPA Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
WEIBULL.FORDELING WEIBULL Returnerer Weibull-fordelingen
ZTEST ZTEST Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
Tekstfunksjoner Text functions
STIGENDE ASC Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
BAHTTEKST BAHTTEXT Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
TEGNKODE CHAR Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret
RENSK CLEAN Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
KODE CODE Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
KJEDE.SAMMEN CONCATENATE Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
VALUTA DOLLAR Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
EKSAKT EXACT Kontrollerer om to tekstverdier er like
FINN, FINNB FIND, FINDB Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)
FASTSATT FIXED Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
JIS JIS Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn
VENSTRE, VENSTREB LEFT, LEFTB Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LENGDE, LENGDEB LEN, LENB Returnerer antall tegn i en tekststreng
SMÅ LOWER Konverterer tekst til små bokstaver
DELTEKST, DELTEKSTB MID, MIDB Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir
FURIGANA PHONETIC Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng
STOR.FORBOKSTAV PROPER Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav
ERSTATT, ERSTATTB REPLACE, REPLACEB Erstatter tegn i en tekst
GJENTA REPT Gjentar tekst et gitt antall ganger
HØYRE, HØYREB RIGHT, RIGHTB Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
SØK, SØKB SEARCH, SEARCHB Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)
BYTT.UT SUBSTITUTE Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T T Konverterer argumentene til tekst
TEKST TEXT Formaterer et tall og konverterer det til tekst
TRIMME TRIM Fjerner mellomrom fra tekst
STORE UPPER Konverterer tekst til store bokstaver
VERDI VALUE Konverterer et tekstargument til et tall