Excel 2007 functies nederlands-engels

>> From English to Dutch

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Functie Function Beschrijving
Automatiseringsfuncties en functies in invoegtoepassingen Add-in and Automation functions
ROEPEN CALL Roept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebron
EUROCONVERT EUROCONVERT Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)
DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA Geeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID Bepaalt de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Maakt een verbinding met een externe gegevensbron, voert een query uit vanuit een werkblad en geeft vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren
Kubusfuncties Cube functions
KUBUSKPILID CUBEKPIMEMBER Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken
KUBUSLID CUBEMEMBER Retourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is
KUBUSLIDEIGENSCHAP CUBEMEMBERPROPERTY Retourneert de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en retourneert de opgegeven eigenschap voor dit lid
KUBUSGERANGSCHIKTLID CUBERANKEDMEMBER Retourneert het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten
KUBUSSET CUBESET Definieert een berekende set leden of tupels door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office Excel
KUBUSSETAANTAL CUBESETCOUNT Retourneert het aantal onderdelen in een set
KUBUSWAARDE CUBEVALUE Retourneert een samengestelde waarde van een kubus
Databasefuncties Database functions
DBGEMIDDELDE DAVERAGE Berekent de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens
DBAANTAL DCOUNT Telt de cellen met getallen in een database
DBAANTALC DCOUNTA Telt de niet-lege cellen in een database
DBLEZEN DGET Retourneert één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database
DBMAX DMAX Retourneert de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBMIN DMIN Retourneert de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBPRODUCT DPRODUCT Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DBSTDEV DSTDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBSTDEVP DSTDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DBSOM DSUM Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DBVAR DVAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBVARP DVARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
Datum- en tijdfuncties Date and time functions
DATUM DATE Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum
DATUMWAARDE DATEVALUE Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DAG DAY Converteert een serieel getal naar een dag van de maand
DAGEN360 DAYS360 Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
ZELFDE.DAG EDATE Geeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
LAATSTE.DAG EOMONTH Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
UUR HOUR Converteert een serieel getal naar uren
MINUUT MINUTE Converteert een serieel naar getal minuten
MAAND MONTH Converteert een serieel getal naar een maand
NETTO.WERKDAGEN NETWORKDAYS Geeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NU NOW Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd
SECONDE SECOND Converteert een serieel getal naar seconden
TIJD TIME Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip
TIJDWAARDE TIMEVALUE Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
VANDAAG TODAY Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum
WEEKDAG WEEKDAY Converteert een serieel getal naar een weekdag
WEEKNUMMER WEEKNUM Converteert een serieel getal naar een weeknummer
WERKDAG WORKDAY Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
JAAR YEAR Converteert een serieel getal naar een jaar
JAAR.DEEL YEARFRAC Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum
Technische functies Engineering functions
BESSEL.Y BESSELI Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BESSEL.J BESSELJ Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.K BESSELK Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSEL.Y BESSELY Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BIN.N.DEC BIN2DEC Converteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN.N.HEX BIN2HEX Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.OCT BIN2OCT Converteert een binair getal naar een octaal getal
COMPLEX COMPLEX Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERTEREN CONVERT Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
DEC.N.BIN DEC2BIN Converteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC.N.HEX DEC2HEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC.N.OCT DEC2OCT Converteert een decimaal getal naar een octaal getal
DELTA DELTA Test of twee waarden gelijk zijn
FOUTFUNCTIE ERF Geeft als resultaat de foutfunctie
FOUT.COMPLEMENT ERFC Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie
GROTER.DAN GESTEP Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
HEX.N.BIN HEX2BIN Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX.N.DEC HEX2DEC Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX.N.OCT HEX2OCT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
C.ABS IMABS Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.IM.DEEL IMAGINARY Geeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
C.ARGUMENT IMARGUMENT Geeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
C.TOEGEVOEGD IMCONJUGATE Geeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal
C.COS IMCOS Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal
C.QUOTIENT IMDIV Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen
C.EXP IMEXP Geeft als resultaat de exponent van een complex getal
C.LN IMLN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal
C.LOG10 IMLOG10 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
C.LOG2 IMLOG2 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHT IMPOWER Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
C.PRODUCT IMPRODUCT Geeft als resultaat het product van complexe getallen
C.REEEL.DEEL IMREAL Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal
C.SIN IMSIN Geeft als resultaat de sinus van een complex getal
C.WORTEL IMSQRT Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal
C.VERSCHIL IMSUB Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen
C.SOM IMSUM Geeft als resultaat de som van complexe getallen
OCT.N.BIN OCT2BIN Converteert een octaal getal naar een binair getal
OCT.N.DEC OCT2DEC Converteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT.N.HEX OCT2HEX Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
Financiële functies Financial functions
SAMENG.RENTE ACCRINT Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
SAMENG.RENTE.V ACCRINTM Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
AMORDEGRC AMORDEGRC Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINC AMORLINC Berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode
COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUP.DAGEN COUPDAYS Geeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUP.DATUM.NB COUPNCD Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUP.AANTAL COUPNUM Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUP.DATUM.VB COUPPCD Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
CUM.RENTE CUMIPMT Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUM.HOOFDSOM CUMPRINC Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DB DB Geeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode
DDB DDB Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft
DISCONTO DISC Geeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier
EURO.DE DOLLARDE Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal
EURO.BR DOLLARFR Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk
DUUR DURATION Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
EFFECT.RENTE EFFECT Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage
TW FV Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering
TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages
RENTEPERCENTAGE INTRATE Geeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IBET IPMT Geeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IR IRR Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISBET ISPMT Geeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
AANG.DUUR MDURATION Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt
GIR MIRR Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten
NOMINALE.RENTE NOMINAL Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage
NPER NPER Geeft als resultaat het aantal termijnen van een investering
NHW NPV Geeft als resultaat de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage
AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.ET.REND ODDFYIELD Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AFW.LT.REND ODDLYIELD Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
BET PMT Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit
PBET PPMT Geeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRIJS.NOM PRICE Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRIJS.DISCONTO PRICEDISC Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
HW PV Geeft als resultaat de huidige waarde van een investering
RENTE RATE Geeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
OPBRENGST RECEIVED Geeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
LIN.AFSCHR SLN Geeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn
SYD SYD Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methode
SCHATK.OBL TBILLEQ Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
SCHATK.PRIJS TBILLPRICE Bepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier
SCHATK.REND TBILLYIELD Berekent het rendement voor schatkistpapier
VDB VDB Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methode
IR.SCHEMA XIRR Berekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows
NHW2 XNPV Berekent de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows
RENDEMENT YIELD Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
REND.DISCONTO YIELDDISC Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
REND.VERVAL YIELDMAT Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
Informatiefuncties Information functions
CEL CELL Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
TYPE.FOUT ERROR.TYPE Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
INFO INFO Geeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving
ISLEEG ISBLANK Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is
ISFOUT2 ISERR Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISFOUT ISERROR Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is
IS.EVEN ISEVEN Geeft als resultaat WAAR als het getal even is
ISLOGISCH ISLOGICAL Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNB ISNA Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISGEENTEKST ISNONTEXT Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is
ISGETAL ISNUMBER Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is
IS.ONEVEN ISODD Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is
ISVERWIJZING ISREF Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is
ISTEKST ISTEXT Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is
N N Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal
NB NA Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B
TYPE TYPE Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft
Logische functies Logical functions
EN AND Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn
ONWAAR FALSE Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR
ALS IF Geeft een logische test aan
ALS.FOUT IFERROR Retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd
NIET NOT Keert de logische waarde van het argument om
OF OR Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is
WAAR TRUE Geeft als resultaat de logische waarde WAAR
Zoek- en verwijzingsfuncties Lookup and reference functions  
ADRES ADDRESS Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
BEREIKEN AREAS Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing
KIEZEN CHOOSE Kiest een waarde uit een lijst met waarden
KOLOM COLUMN Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMEN COLUMNS Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel
HYPERLINK HYPERLINK Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet
INDEX INDEX Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECT INDIRECT Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
ZOEKEN LOOKUP Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
VERGELIJKEN MATCH Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix
VERSCHUIVING OFFSET Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing
RIJ ROW Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing
RIJEN ROWS Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing
RTG RTD Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).) ondersteunt
TRANSPONEREN TRANSPOSE Geeft als resultaat de getransponeerde van een matrix
VERT.ZOEKEN VLOOKUP Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel
Wiskundige en trigonometrische functies Math and trigonometry functions  
ABS ABS Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal
BOOGCOS ACOS Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal
BOOGCOSH ACOSH Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
BOOGSIN ASIN Geeft als resultaat de boogsinus van een getal
BOOGSINH ASINH Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal
BOOGTAN ATAN Geeft als resultaat de boogtangens van een getal
BOOGTAN2 ATAN2 Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten
BOOGTANH ATANH Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal
AFRONDEN.BOVEN CEILING Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
COMBINATIES COMBIN Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COS COS Geeft als resultaat de cosinus van een getal
COSH COSH Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
GRADEN DEGREES Converteert radialen naar graden
EVEN EVEN Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXP EXP Verheft e tot de macht van een bepaald getal
FACULTEIT FACT Geeft als resultaat de faculteit van een getal
DUBBELE.FACULTEIT FACTDOUBLE Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal
AFRONDEN.BENEDEN FLOOR Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
GGD GCD Geeft als resultaat de grootste gemene deler
INTEGER INT Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal
KGV LCM Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud
LN LN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal
LOG LOG Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal
LOG10 LOG10 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal
DETERMINANTMAT MDETERM Geeft als resultaat de determinant van een matrix
INVERSEMAT MINVERSE Geeft als resultaat de inverse van een matrix
PRODUCTMAT MMULT Geeft als resultaat het product van twee matrices
REST MOD Geeft als resultaat het restgetal van een deling
AFRONDEN.N.VEELVOUD MROUND Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIAAL MULTINOMIAL Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
ONEVEN ODD Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
PI PI Geeft als resultaat de waarde van pi
MACHT POWER Verheft een getal tot een macht
PRODUCT PRODUCT Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
QUOTIENT QUOTIENT Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIALEN RADIANS Converteert graden naar radialen
ASELECT RAND Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSEN RANDBETWEEN Geeft een willekeurig getal tussen de getallen die u hebt opgegeven
ROMEINS ROMAN Converteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst
AFRONDEN ROUND Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
SOM.MACHTREEKS SERIESSUM Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
POS.NEG SIGN Geeft als resultaat het teken van een getal
SIN SIN Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek
SINH SINH Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal
WORTEL SQRT Geeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal
WORTEL.PI SQRTPI Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)
SUBTOTAAL SUBTOTAL Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik
SOM SUM Telt de argumenten op
SOM.ALS SUMIF Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALS SUMIFS Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.
SOMPRODUCT SUMPRODUCT Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
KWADRATENSOM SUMSQ Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten
SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY.2 SUMXMY2 Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
TAN TAN Geeft als resultaat de tangens van een getal
TANH TANH Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal
GEHEEL TRUNC Kapt een getal af tot een geheel getal
Statistische functies Statistical functions
GEM.DEVIATIE AVEDEV Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
GEMIDDELDE AVERAGE Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDEA AVERAGEA Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria
GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.
BETA.VERD BETADIST Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingsfunctie
BETA.INV BETAINV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling
BINOMIALE.VERD BINOMDIST Geeft als resultaat de binomiale verdeling
CHI.KWADRAAT CHIDIST Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INV CHIINV Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.TOETS CHITEST Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
BETROUWBAARHEID CONFIDENCE Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CORRELATIE CORREL Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTALARG COUNTA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK Telt het aantal lege cellen in een bereik
AANTAL.ALS COUNTIF Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium
AANTALLEN.ALS COUNTIFS Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria
COVARIANTIE COVAR Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRIT.BINOM CRITBINOM Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
DEV.KWAD DEVSQ Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat
EXPON.VERD EXPONDIST Geeft als resultaat de exponentiële verdeling
F.VERDELING FDIST Geeft als resultaat de F-verdeling
F.INVERSE FINV Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
FISHER FISHER Geeft als resultaat de Fisher-transformatie
FISHER.INV FISHERINV Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie
VOORSPELLEN FORECAST Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend
FREQUENTIE FREQUENCY Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
F.TOETS FTEST Geeft als resultaat een F-toets
GAMMA.VERD GAMMADIST Geeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMA.INV GAMMAINV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LN GAMMALN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
MEETK.GEM GEOMEAN Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde
GROEI GROWTH Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend
HARM.GEM HARMEAN Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde
HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
SNIJPUNT INTERCEPT Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
KURTOSIS KURT Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling
GROOTSTE LARGE Geeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
LIJNSCH LINEST Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend
LOGSCH LOGEST Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend
LOG.NORM.INV LOGINV Geeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
MAX MAX Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXA MAXA Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MEDIAAN MEDIAN Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen
MIN MIN Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINA MINA Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MODUS MODE Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NORM.VERD NORMDIST Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV NORMINV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.VERD NORMSDIST Geeft als resultaat de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.INV NORMSINV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdeling
PEARSON PEARSON Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTIEL PERCENTILE Geeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENT.RANG PERCENTRANK Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUTATIES PERMUT Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
POISSON POISSON Geeft als resultaat de Poisson-verdeling
KANS PROB Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
KWARTIEL QUARTILE Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
RANG RANK Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
R.KWADRAAT RSQ Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
SCHEEFHEID SKEW Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling
RICHTING SLOPE Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
KLEINSTE SMALL Geeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
NORMALISEREN STANDARDIZE Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde
STDEV STDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVA STDEVA Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STDEVP STDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPA STDEVPA Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STAND.FOUT.YX STEYX Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
T.VERD TDIST Geeft als resultaat de Student T-verdeling
T.INV TINV Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
TREND TREND Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend
GETRIMD.GEM TRIMMEAN Geeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
T.TOETS TTEST Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
VAR VAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARA VARA Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VARP VARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPA VARPA Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
WEIBULL WEIBULL Geeft als resultaat de Weibull-verdeling
Z.TOETS ZTEST Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets
Tekstfuncties Text functions
ASC ASC Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)
BAHT.TEKST BAHTTEXT Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)
TEKEN CHAR Geeft als resultaat het teken dat hoort bij de opgegeven code
WISSEN.CONTROL CLEAN Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODE CODE Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
EURO DOLLAR Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)
GELIJK EXACT Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
VIND.ALLES, VIND.ALLES.B FIND, FINDB Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
VAST FIXED Maakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen op
JIS JIS Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)
LINKS, LINKSB LEFT, LEFTB Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks
LENGTE, LENGTEB LEN, LENB Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks
KLEINE.LETTERS LOWER Zet tekst om in kleine letters
MIDDEN, DEELB MID, MIDB Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
FONETISCH PHONETIC Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
BEGINLETTERS PROPER Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
VERVANG,VERVANGENB REPLACE, REPLACEB Vervangt tekens binnen een tekst
HERHALING REPT Herhaalt een tekst een aantal malen
RECHTS, RECHTSB RIGHT, RIGHTB Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks
VIND.SPEC, VIND.SPEC.B SEARCH, SEARCHB Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SUBSTITUEREN SUBSTITUTE Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks
T T Converteert de argumenten naar tekst
TEKST TEXT Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst
SPATIES.WISSEN TRIM Verwijdert de spaties uit een tekst
HOOFDLETTERS UPPER Zet tekst om in hoofdletters
WAARDE VALUE Converteert tekst naar een getal