Excel 2007 függvények magyar-angolul

>> From English to Hungarian

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Függvény Function Leírás
Bővítmények és automatizálási függvények Add-in and Automation functions
HÍVÁS CALL Egy dinamikus csatolású függvénytár vagy kódforrás eljárását hívja.
EUROCONVERT EUROCONVERT A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.
KIMUTATÁSADATOT.VESZ GETPIVOTDATA A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.
KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ REGISTER.ID A megadott dinamikus csatolású függvénytár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Külső adatforráshoz kapcsolódik, és egy munkalapról futtat lekérdezést, majd az eredményeket tömbként adja vissza. Használatához nincs szükség makróírásra.
Kockafüggvények Cube functions
KOCKA.FŐTELJMUT CUBEKPIMEMBER Egy fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, a nevet és a tulajdonságot megjeleníti a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek – ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom –, egy szervezet teljesítményének nyomonkövetésére használhatók.
KOCKA.TAG CUBEMEMBER Kockahierachia tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.
KOCKA.TAG.TUL CUBEMEMBERPROPERTY A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.
KOCKA.HALM.ELEM CUBERANKEDMEMBER Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.
KOCKA.HALM CUBESET Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.
KOCKA.HALM.DB CUBESETCOUNT Egy halmaz elemszámát adja eredményül.
KOCKA.ÉRTÉK CUBEVALUE Kockából összesített értéket ad eredményül.
Adatbázis-kezelő függvények Database functions
AB.ÁTLAG DAVERAGE A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
AB.DARAB DCOUNT Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
AB.DARAB2 DCOUNTA Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.
AB.MEZŐ DGET Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
AB.MAX DMAX A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
AB.MIN DMIN A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
AB.SZORZAT DPRODUCT Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
AB.SZÓRÁS DSTDEV A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
AB.SZÓRÁS2 DSTDEVP A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
AB.SZUM DSUM Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.
AB.VAR DVAR A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a szórásnégyzetre.
AB.VAR2 DVARP A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórásnégyzetet.
Dátumfüggvények Date and time functions
DÁTUM DATE Adott dátum dátumértékét adja eredményül.
DÁTUMÉRTÉK DATEVALUE Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
NAP DAY Dátumértéket a hónap egy napjává (0-31) alakít.
NAP360 DAYS360 Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
EDATE EDATE Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
EOMONTH EOMONTH Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
ÓRA HOUR Időértéket órákká alakít.
PERC MINUTE Időértéket percekké alakít.
HÓNAP MONTH Időértéket hónapokká alakít.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
MOST NOW A napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
MPERC SECOND Időértéket másodpercekké alakít át.
IDŐ TIME Adott időpont időértékét adja meg.
IDŐÉRTÉK TIMEVALUE Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.
MA TODAY A napi dátum dátumértékét adja eredményül.
HÉT.NAPJA WEEKDAY Dátumértéket a hét napjává alakítja át.
WEEKNUM WEEKNUM Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
WORKDAY WORKDAY Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
ÉV YEAR Sorszámot évvé alakít át.
YEARFRAC YEARFRAC Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.
Mérnöki függvények Engineering functions
BESSELI BESSELI Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELJ BESSELJ A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELK BESSELK A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELY BESSELY Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BIN2DEC BIN2DEC Bináris számot decimálissá alakít át.
BIN2HEX BIN2HEX Bináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN2OCT BIN2OCT Bináris számot oktálissá alakít át.
COMPLEX COMPLEX Valós és képzetes részből komplex számot képez.
CONVERT CONVERT Mértékegységeket vált át.
DEC2BIN DEC2BIN Decimális számot binárissá alakít át.
DEC2HEX DEC2HEX Decimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC2OCT DEC2OCT Decimális számot oktálissá alakít át.
DELTA DELTA Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
ERF ERF A hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERFC ERFC A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
GESTEP GESTEP Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
HEX2BIN HEX2BIN Hexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX2DEC HEX2DEC Hexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX2OCT HEX2OCT Hexadecimális számot oktálissá alakít át.
IMABS IMABS Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
IMAGINARY IMAGINARY Komplex szám képzetes részét adja eredményül.
IMARGUMENT IMARGUMENT A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
IMCONJUGATE IMCONJUGATE Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
IMCOS IMCOS Komplex szám koszinuszát adja eredményül.
IMDIV IMDIV Két komplex szám hányadosát adja eredményül.
IMEXP IMEXP Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.
IMLN IMLN Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
IMLOG10 IMLOG10 Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMLOG2 IMLOG2 Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMPOWER IMPOWER Komplex szám hatványát adja eredményül.
IMPRODUCT IMPRODUCT Komplex számok szorzatát adja eredményül.
IMREAL IMREAL Komplex szám valós részét adja eredményül.
IMSIN IMSIN Komplex szám szinuszát adja eredményül.
IMSQRT IMSQRT Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
IMSUB IMSUB Két komplex szám különbségét adja eredményül.
IMSUM IMSUM Komplex számok összegét adja eredményül.
OCT2BIN OCT2BIN Oktális számot binárissá alakít át.
OCT2DEC OCT2DEC Oktális számot decimálissá alakít át.
OCT2HEX OCT2HEX Oktális számot hexadecimálissá alakít át.
Pénzügyi függvények Financial functions
ACCRINT ACCRINT Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
ACCRINTM ACCRINTM Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
AMORDEGRC AMORDEGRC Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.
AMORLINC AMORLINC Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.
COUPDAYBS COUPDAYBS A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.
COUPDAYS COUPDAYS A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
COUPDAYSNC COUPDAYSNC A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
COUPNCD COUPNCD A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.
COUPNUM COUPNUM A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
COUPPCD COUPPCD A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
CUMIPMT CUMIPMT Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
CUMPRINC CUMPRINC Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
KCS2 DB Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
KCSA DDB Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
DISC DISC Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
DOLLARDE DOLLARDE Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
DOLLARFR DOLLARFR Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
DURATION DURATION Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
EFFECT EFFECT Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
JBÉ FV Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.
FVSCHEDULE FVSCHEDULE A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.
INTRATE INTRATE A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
RRÉSZLET IPMT Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
BMR IRR A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
LRÉSZLETKAMAT ISPMT A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.
MDURATION MDURATION Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
MEGTÉRÜLÉS MIRR A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.
NOMINAL NOMINAL Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
PER.SZÁM NPER A törlesztési időszakok számát adja meg.
NMÉ NPV Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
ODDFPRICE ODDFPRICE Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDFYIELD ODDFYIELD A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ODDLPRICE ODDLPRICE Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDLYIELD ODDLYIELD A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
RÉSZLET PMT A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
PRÉSZLET PPMT Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
PRICE PRICE Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PRICEDISC PRICEDISC Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
PRICEMAT PRICEMAT Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PV Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.
RÁTA RATE Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb nagyságát számítja ki.
RECEIVED RECEIVED A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összegét adja eredményül.
LCSA SLN Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
SYD SYD Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
TBILLEQ TBILLEQ Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.
TBILLPRICE TBILLPRICE Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.
TBILLYIELD TBILLYIELD Kincstárjegy hozamát adja eredményül.
ÉCSRI VDB Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.
XIRR XIRR Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNPV XNPV Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
YIELD YIELD Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
YIELDDISC YIELDDISC Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
YIELDMAT YIELDMAT Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.
Információs függvények Information functions
CELLA CELL Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.
HIBA.TÍPUS ERROR.TYPE Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
INFÓ INFO A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
ÜRES ISBLANK Eredménye IGAZ, ha az érték üres.
HIBA ISERR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
HIBÁS ISERROR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.
ISEVEN ISEVEN Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.
LOGIKAI ISLOGICAL Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.
NINCS ISNA Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.
NEM.SZÖVEG ISNONTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.
SZÁM ISNUMBER Eredménye IGAZ, ha az érték szám.
ISODD ISODD Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.
HIVATKOZÁS ISREF Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.
SZÖVEG.E ISTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.
N N Argumentumának értékét számmá alakítja.
HIÁNYZIK NA Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
TÍPUS TYPE Érték adattípusának azonosítószámát adja eredményül.
Logikai függvények Logical functions
ÉS AND Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
HAMIS FALSE A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
HA IF Logikai vizsgálatot hajt végre.
HAHIBA IFERROR A megadott értéket adja vissza, ha egy képlet hibához vezet; más esetben a képlet értékét adja eredményül.
NEM NOT Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
VAGY OR Eredménye IGAZ, ha bármely argumentuma IGAZ.
IGAZ TRUE Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.
Keresési és hivatkozási függvények Lookup and reference functions
CÍM ADDRESS A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
TERÜLET AREAS Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.
VÁLASZT CHOOSE Értékek listájából választ ki egy elemet.
OSZLOP COLUMN Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
OSZLOPOK COLUMNS A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
VKERES HLOOKUP A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.
HIPERHIVATKOZÁS HYPERLINK Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
INDEX INDEX Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
INDIREKT INDIRECT Szöveg megadott hivatkozást ad eredményül.
KERES LOOKUP Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
HOL.VAN MATCH Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
ELTOLÁS OFFSET Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
SOR ROW Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
SOROK ROWS Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.
RTD RTD Valós idejű adatokat keres vissza a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.
TRANSZPONÁLÁS TRANSPOSE Egy tömb transzponáltját adja eredményül.
FKERES VLOOKUP A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéked adja eredményül.
Matematikai és trigonometrikus függvények Math and trigonometry functions
ABS ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
ARCCOS ACOS Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSH ACOSH Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCSIN ASIN Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINH ASINH Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCTAN ATAN Egy szám arkusz tangensét számítja ki.
ARCTAN2 ATAN2 X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANH ATANH A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
PLAFON CEILING Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
KOMBINÁCIÓK COMBIN Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
COS COS Egy szám koszinuszát számítja ki.
COSH COSH Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
FOK DEGREES Radiánt fokká alakít át.
PÁROS EVEN Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
KITEVŐ EXP Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
FAKT FACT Egy szám faktoriálisát számítja ki.
FACTDOUBLE FACTDOUBLE Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
PADLÓ FLOOR Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
GCD GCD A legnagyobb közös osztót adja eredményül.
INT INT Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
LCM LCM A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LN LN Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOG LOG Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10 LOG10 Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
MDETERM MDETERM Egy tömb mátrix-determinánsát számítja ki.
INVERZ.MÁTRIX MINVERSE Egy tömb mátrix inverzét adja eredményül.
MSZORZAT MMULT Két tömb mátrix-szorzatát adja meg.
MARADÉK MOD Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
MROUND MROUND A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
PÁRATLAN ODD Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PI PI A pi matematikai állandót adja vissza.
HATVÁNY POWER Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT PRODUCT Argumentumai szorzatát számítja ki.
QUOTIENT QUOTIENT Egy hányados egész részét adja eredményül.
RADIÁN RADIANS Fokot radiánná alakít át.
VÉL RAND Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
RANDBETWEEN RANDBETWEEN Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
RÓMAI ROMAN Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
KEREKÍTÉS ROUND Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREKÍTÉS.LE ROUNDDOWN Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREKÍTÉS.FEL ROUNDUP Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
SERIESSUM SERIESSUM Hatványsor összegét adja eredményül.
ELŐJEL SIGN Egy szám előjelét adja meg.
SIN SIN Egy szög szinuszát számítja ki.
SINH SINH Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
GYÖK SQRT Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
SQRTPI SQRTPI A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
RÉSZÖSSZEG SUBTOTAL Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM SUM Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA SUMIF A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHATÖBB SUMIFS Több megadott feltételnek eleget tévő tartománycellák összegét adja eredményül.
SZORZATÖSSZEG SUMPRODUCT A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
NÉGYZETÖSSZEG SUMSQ Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SZUMX2BŐLY2 SUMX2MY2 Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SZUMX2MEGY2 SUMX2PY2 Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
SZUMXBŐLY2 SUMXMY2 Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
TAN TAN Egy szám tangensét számítja ki.
TANH TANH Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
CSONK TRUNC Egy számot egésszé csonkít.
Statisztikai függvények Statistical functions
ÁTL.ELTÉRÉS AVEDEV Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
ÁTLAG AVERAGE Argumentumai átlagát számítja ki.
ÁTLAGA AVERAGEA Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAGHA AVERAGEIF A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
ÁTLAGHATÖBB AVERAGEIFS A megadott feltételeknek eleget tévő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
BÉTA.ELOSZLÁS BETADIST A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
INVERZ.BÉTA BETAINV Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BINOM.ELOSZLÁS BINOMDIST A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
KHI.ELOSZLÁS CHIDIST A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
INVERZ.KHI CHIINV A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
KHI.PRÓBA CHITEST Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
MEGBÍZHATÓSÁG CONFIDENCE Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
KORREL CORREL Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
DARAB COUNT Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
DARAB2 COUNTA Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARABÜRES COUNTBLANK Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABTELI COUNTIF Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
DARABHATÖBB COUNTIFS Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek több feltételnek.
KOVAR COVAR A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
KRITBINOM CRITBINOM Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
SQ DEVSQ Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
EXP.ELOSZLÁS EXPONDIST Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS FDIST Az F-eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.F FINV Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
FISHER FISHER Fisher-transzformációt hajt végre.
INVERZ.FISHER FISHERINV A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
ELŐREJELZÉS FORECAST Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.
GYAKORISÁG FREQUENCY A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.
F.PRÓBA FTEST Az F-próba értékét adja eredményül.
GAMMA.ELOSZLÁS GAMMADIST A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.GAMMA GAMMAINV A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMALN GAMMALN A gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
MÉRTANI.KÖZÉP GEOMEAN Argumentumai mértani középértékét számítja ki.
NÖV GROWTH Exponenciális regresszió alapján ad becslést.
HARM.KÖZÉP HARMEAN Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
HIPERGEOM.ELOSZLÁS HYPGEOMDIST A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
METSZ INTERCEPT A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
CSÚCSOSSÁG KURT Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
NAGY LARGE Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
LIN.ILL LINEST A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LOG.ILL LOGEST Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS LOGINV A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOG.ELOSZLÁS LOGNORMDIST A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
MAX MAX Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX2 MAXA Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MEDIÁN MEDIAN Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN MIN Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg
MIN2 MINA Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MÓDUSZ MODE Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
NEGBINOM.ELOSZL NEGBINOMDIST A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.ELOSZL NORMDIST A normális eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.NORM NORMINV A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
STNORMELOSZL NORMSDIST A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
INVERZ.STNORM NORMSINV A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
PEARSON PEARSON A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
PERCENTILIS PERCENTILE Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
SZÁZALÉKRANG PERCENTRANK Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
VARIÁCIÓK PERMUT Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
POISSON POISSON A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
VALÓSZÍNŰSÉG PROB Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
KVARTILIS QUARTILE Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
SORSZÁM RANK Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RNÉGYZET RSQ Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
FERDESÉG SKEW Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.
MEREDEKSÉG SLOPE Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
KICSI SMALL Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
NORMALIZÁLÁS STANDARDIZE Normalizált értéket ad eredményül.
SZÓRÁS STDEV Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSA STDEVA Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓRÁSP STDEVP Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSPA STDEVPA Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
STHIBAYX STEYX Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
T.ELOSZLÁS TDIST A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.T TINV A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
TREND TREND Lineáris trend értékeit számítja ki,
RÉSZÁTLAG TRIMMEAN Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.
T.PRÓBA TTEST A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
VAR VAR Minta alapján becslést ad a varianciára.
VARA VARA Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARP VARP Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VARPA VARPA Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
WEIBULL WEIBULL A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
Z.PRÓBA ZTEST Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
Szövegműveletekhez használható függvények Text functions
ASC ASC Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.
BAHTSZÖVEG BAHTTEXT Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.
KARAKTER CHAR A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
TISZTÍT CLEAN A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.
KÓD CODE Karaktersorozat első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
ÖSSZEFŰZ CONCATENATE Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé fűz össze.
FORINT DOLLAR Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.
AZONOS EXACT Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
SZÖVEG.TALÁL, SZÖVEG.TALÁL2 FIND, FINDB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
FIX FIXED Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.
JIS JIS A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.
BAL, BAL2 LEFT, LEFTB Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül.
HOSSZ, HOSSZ2 LEN, LENB Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
KISBETŰ LOWER Szöveget kisbetűssé alakít át.
KÖZÉP, KÖZÉP2 MID, MIDB A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
PHONETIC PHONETIC Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.
TNÉV PROPER Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.
CSERE, CSERE2 REPLACE, REPLACEB A szövegen belül karaktereket cserél.
SOKSZOR REPT Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
JOBB, JOBB2 RIGHT, RIGHTB Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.KERES2 SEARCH, SEARCHB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
HELYETTE SUBSTITUTE Szövegben adott karaktereket másikra cserél.
T T Argumentumát szöveggé alakítja át.
SZÖVEG TEXT Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
TRIM TRIM A szövegből eltávolítja a szóközöket.
NAGYBETŰS UPPER Szöveget nagybetűssé alakít át.
ÉRTÉK VALUE Szöveget számmá alakít át.