Excel 2007 functions Język polski-English

>> From English to Polish

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Funkcja Function Opis
Funkcje dodatków i automatyzacji Add-in and Automation functions
WYWOŁAJ CALL Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.
EUROCONVERT EUROCONVERT Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA Zwraca dane przechowywane w raporcie tabeli przestawnej.
REJESTR.KOD REGISTER.ID Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.
Funkcje modułów Cube functions
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji.
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, i zwracania określonej właściwości dla tego elementu.
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER Zwraca n-ty (albo uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET Definiuje obliczony zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do serwera modułu, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT Zwraca liczbę elementów zestawu.
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE Zwraca zagregowaną wartość z modułu.
Funkcje baz danych Database functions
BD.ŚREDNIA DAVERAGE Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA Zlicza niepuste komórki w bazie danych.
BD.POLE DGET Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.
BD.MAX DMAX Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.
BD.MIN DMIN Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.
BD.ILOCZYN DPRODUCT Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.
BD.SUMA DSUM Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.
BD.WARIANCJA DVAR Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.
Funkcje dat, godzin i czasu Date and time functions
DATA DATE Zwraca liczbę seryjną dla wybranej daty.
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę seryjną.
DZIEŃ DAY Konwertuje liczbę seryjną na dzień miesiąca.
DNI.360 DAYS360 Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.
UPŁDNI EDATE Zwraca liczbę seryjną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.
EOMONTH EOMONTH Zwraca liczbę seryjną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.
GODZINA HOUR Konwertuje liczbę seryjną na godzinę.
MINUTA MINUTE Konwertuje liczbę seryjną na minutę.
MIESIĄC MONTH Konwertuje liczbę seryjną na miesiąc.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.
TERAZ NOW Zwraca liczbę seryjną bieżącej daty i godziny.
SEKUNDA SECOND Konwertuje liczbę seryjną na sekundę.
CZAS TIME Zwraca liczbę seryjną określonego czasu.
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę seryjną.
DZIŚ TODAY Zwraca liczbę seryjną dla daty bieżącej.
DZIEŃ.TYG WEEKDAY Konwertuje liczbę seryjną na dzień tygodnia.
WEEKNUM WEEKNUM Konwertuje liczbę seryjną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.
WORKDAY WORKDAY Zwraca liczbę seryjną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.
ROK YEAR Konwertuje liczbę seryjną na rok.
YEARFRAC YEARFRAC Zwraca część roku reprezentowaną przez pełną liczbę dni między datą początkową a datą końcową.
Funkcje inżynierskie Engineering functions
BESSELI BESSELI Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).
BESSELJ BESSELJ Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).
BESSELK BESSELK Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).
BESSELY BESSELY Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).
BIN2DEC BIN2DEC Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
BIN2HEX BIN2HEX Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.
BIN2OCT BIN2OCT Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.
COMPLEX COMPLEX Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.
CONVERT CONVERT Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.
DEC2BIN DEC2BIN Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.
DEC2HEX DEC2HEX Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.
DEC2OCT DEC2OCT Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.
DELTA DELTA Sprawdza, czy dwie wartości są równe.
ERF ERF Zwraca wartość funkcji błędu.
ERFC ERFC Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.
GESTEP GESTEP Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.
HEX2BIN HEX2BIN Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.
HEX2DEC HEX2DEC Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
HEX2OCT HEX2OCT Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.
IMABS IMABS Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.
IMAGINARY IMAGINARY Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej..
IMARGUMENT IMARGUMENT Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.
IMCONJUGATE IMCONJUGATE Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.
IMCOS IMCOS Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.
IMDIV IMDIV Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.
IMEXP IMEXP Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.
IMLN IMLN Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.
IMLOG10 IMLOG10 Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.
IMLOG2 IMLOG2 Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.
IMPOWER IMPOWER Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.
IMPRODUCT IMPRODUCT Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.
IMREAL IMREAL Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.
IMSIN IMSIN Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.
IMSQRT IMSQRT Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.
IMSUB IMSUB Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.
IMSUM IMSUM Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.
OCT2BIN OCT2BIN Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.
OCT2DEC OCT2DEC Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
OCT2HEX OCT2HEX Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.
Funkcje finansowe Financial functions
ACCRINT ACCRINT Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
ACCRINTM ACCRINTM Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
AMORDEGRC AMORDEGRC Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego z wykorzystaniem współczynnika amortyzacji.
AMORLINC AMORLINC Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.
COUPDAYBS COUPDAYBS Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.
COUPDAYS COUPDAYS Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.
COUPDAYSNC COUPDAYSNC Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.
COUPNCD COUPNCD Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.
COUPNUM COUPNUM Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.
COUPPCD COUPPCD Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.
CUMIPMT CUMIPMT Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.
CUMPRINC CUMPRINC Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.
DB DB Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.
DDB DDB Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.
DISC DISC Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.
DOLLARDE DOLLARDE Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.
DOLLARFR DOLLARFR Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.
DURATION DURATION Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.
EFFECT EFFECT Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.
FV FV Zwraca przyszłą wartość lokaty.
FVSCHEDULE FVSCHEDULE Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.
INTRATE INTRATE Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.
IPMT IPMT Zwraca wysokość spłaty oprocentowania lokaty za dany okres.
IRR IRR Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.
ISPMT ISPMT Oblicza wysokość spłaty oprocentowania za dany okres lokaty.
MDURATION MDURATION Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.
MIRR MIRR Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.
NOMINAL NOMINAL Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.
NPER NPER Zwraca liczbę okresów dla lokaty.
NPV NPV Zwraca wartość bieżącą netto lokaty na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.
ODDFPRICE ODDFPRICE Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDFYIELD ODDFYIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDLPRICE ODDLPRICE Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.
ODDLYIELD ODDLYIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.
PMT PMT Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.
PPMT PPMT Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku lokaty dla danego okresu.
PRICE PRICE Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
PRICEDISC PRICEDISC Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.
PRICEMAT PRICEMAT Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
PV PV Zwraca wartość bieżącą lokaty.
RATE RATE Zwraca wysokość stopy procentowej w okresie raty rocznej.
RECEIVED RECEIVED Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.
SLN SLN Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.
SYD SYD Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.
TBILLEQ TBILLEQ Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.
TBILLPRICE TBILLPRICE Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.
TBILLYIELD TBILLYIELD Zwraca rentowność bonu skarbowego.
VDB VDB Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.
XIRR XIRR Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
XNPV XNPV Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
YIELD YIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
YIELDDISC YIELDDISC Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.
YIELDMAT YIELDMAT Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.
Funkcje informacyjne Information functions
KOMÓRKA CELL Zwraca informacje o formacie, położeniu lub zawartości komórki.
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.
INFO INFO Zwraca informację o aktualnym środowisku pracy.
CZY.PUSTA ISBLANK Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.
CZY.BŁ ISERR Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!.
CZY.BŁĄD ISERROR Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.
ISEVEN ISEVEN Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.
CZY.BRAK ISNA Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!.
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.
CZY.LICZBA ISNUMBER Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.
ISODD ISODD Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.
CZY.ADR ISREF Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.
CZY.TEKST ISTEXT Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.
L N Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.
BRAK NA Zwraca wartość błędu #N/D!.
TYP TYPE Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.
Funkcje logiczne Logical functions
ORAZ AND Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.
FAŁSZ FALSE Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.
JEŻELI IF Określa warunek logiczny do sprawdzenia.
JEŻELI.BŁĄD IFERROR Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem obliczenia formuły jest błąd; w przeciwnym przypadku zwraca wynik formuły.
NIE NOT Odwraca wartość logiczną argumentu.
LUB OR Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.
PRAWDA TRUE Zwraca wartość logiczną PRAWDA.
Funkcje wyszukiwania i odwołań Lookup and reference functions
ADRES ADDRESS Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.
OBSZARY AREAS Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.
WYBIERZ CHOOSE Wybiera wartość z listy wartości.
NR.KOLUMNY COLUMN Zwraca numer kolumny z odwołania.
LICZBA.KOLUMN COLUMNS Zwraca liczbę kolumn dla danego odwołania.
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.
HIPERŁĄCZE HYPERLINK Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.
INDEKS INDEX Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.
ADR.POŚR INDIRECT Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.
WYSZUKAJ LOOKUP Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.
PODAJ.POZYCJĘ MATCH Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.
PRZESUNIĘCIE OFFSET Zwraca adres przesunięty od danego odwołania.
WIERSZ ROW Zwraca numer wiersza odwołania.
ILE.WIERSZY ROWS Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.
RTD RTD Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodzącymi z innej aplikacji lub narzędzia projektowania. Nazywana wcześniej Automatyzacją OLE, Automatyzacja jest standardem przemysłowym i funkcją obiektowego modelu składników (COM, Component Object Model).).
TRANSPONUJ TRANSPOSE Zwraca transponowaną tablicę.
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Math and trigonometry functions
MODUŁ.LICZBY ABS Zwraca wartość absolutną liczby.
ACOS ACOS Zwraca arcus cosinus liczby.
ACOSH ACOSH Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.
ASIN ASIN Zwraca arcus sinus liczby.
ASINH ASINH Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.
ATAN ATAN Zwraca arcus tangens liczby.
ATAN2 ATAN2 Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.
ATANH ATANH Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.
KOMBINACJE COMBIN Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.
COS COS Zwraca cosinus liczby.
COSH COSH Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.
STOPNIE DEGREES Konwertuje radiany na stopnie.
ZAOKR.DO.PARZ EVEN Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.
EXP EXP Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.
SILNIA FACT Zwraca silnię liczby.
FACTDOUBLE FACTDOUBLE Zwraca podwójną silnię liczby.
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.
GCD GCD Zwraca największy wspólny dzielnik.
ZAOKR.DO.CAŁK INT Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.
LCM LCM Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.
LN LN Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.
LOG LOG Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.
LOG10 LOG10 Zwraca logarytm dziesiętny liczby.
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.
MACIERZ.ODW MINVERSE Zwraca odwrotność macierzy tablicy.
MACIERZ.ILOCZYN MMULT Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.
MOD MOD Zwraca resztę z dzielenia.
MROUND MROUND Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Zwraca wielomian dla zbioru liczb.
ZAOKR.DO.NPARZ ODD Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.
PI PI Zwraca wartość liczby Pi.
POTĘGA POWER Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.
ILOCZYN PRODUCT Mnoży argumenty.
QUOTIENT QUOTIENT Zwraca iloraz (całkowity).
RADIANY RADIANS Konwertuje stopnie na radiany.
LOS RAND Zwraca liczbę pseudolosową z zakresu od 0 do 1.
RANDBETWEEN RANDBETWEEN Zwraca liczbę pseudolosową z zakresu określonego przez podane argumenty.
RZYMSKIE ROMAN Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.
ZAOKR ROUND Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.
SERIESSUM SERIESSUM Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.
ZNAK.LICZBY SIGN Zwraca znak liczby.
SIN SIN Zwraca sinus danego kąta.
SINH SINH Zwraca sinus hiperboliczny liczby.
PIERWIASTEK SQRT Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.
SQRTPI SQRTPI Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).
SUMY.POŚREDNIE SUBTOTAL Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.
SUMA SUM Dodaje argumenty.
SUMA.JEŻELI SUMIF Dodaje komórki określone przez podane kryterium.
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ Zwraca sumę kwadratów argumentów.
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2 Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
SUMA.XMY.2 SUMXMY2 Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
TAN TAN Zwraca tangens liczby.
TANH TANH Zwraca tangens hiperboliczny liczby.
LICZBA.CAŁK TRUNC Przycina liczbę do wartości całkowitej.
Funkcje statystyczne Statistical functions
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.
ŚREDNIA AVERAGE Zwraca wartość średnią argumentów.
ŚREDNIA.A AVERAGEA Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów.
ROZKŁAD.BETA BETADIST Zwraca skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa beta.
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV Zwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta.
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.
ROZKŁAD.CHI CHIDIST Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV Zwraca odwrotność wartości jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.
TEST.CHI CHITEST Zwraca test niezależności.
UFNOŚĆ CONFIDENCE Zwraca interwał ufności dla średniej populacji.
WSP.KORELACJI CORREL Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.
ILE.LICZB COUNT Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.
LICZ.PUSTE COUNTBLANK Zwraca liczbę pustych komórek w pewnym zakresie.
LICZ.JEŻELI COUNTIF Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.
LICZ.WARUNKI COUNTIFS Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.
KOWARIANCJA COVAR Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ Zwraca sumę kwadratów odchyleń.
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST Zwraca rozkład wykładniczy.
ROZKŁAD.F FDIST Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.
ROZKŁAD.F.ODW FINV Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.
ROZKŁAD.FISHER FISHER Zwraca transformację Fishera.
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV Zwraca odwrotność transformacji Fishera.
REGLINX FORECAST Zwraca wartość trendu liniowego.
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.
TEST.F FTEST Zwraca wynik testu F.
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST Zwraca rozkład gamma.
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN Zwraca średnią geometryczną.
REGEXPW GROWTH Zwraca wartości trendu wykładniczego.
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN Zwraca średnią harmoniczną.
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST Zwraca rozkład hipergeometryczny.
ODCIĘTA INTERCEPT Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.
KURTOZA KURT Zwraca kurtozę zbioru danych.
MAX.K LARGE Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.
REGLINP LINEST Zwraca parametry trendu liniowego.
REGEXPP LOGEST Zwraca parametry trendu wykładniczego.
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV Zwraca odwrotność rozkładu logarytmu naturalnego.
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.
MAX MAX Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.
MAX.A MAXA Zwraca maksymalną wartość listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
MEDIANA MEDIAN Zwraca medianę podanych liczb.
MIN MIN Zwraca minimalną wartość listy argumentów.
MIN.A MINA Zwraca najmniejszą wartość listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST Zwraca rozkład normalny skumulowany.
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV Zwraca odwrotność rozkładu normalnego skumulowanego.
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.
PEARSON PEARSON Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.
PERCENTYL PERCENTILE Wyznacza k-ty percentyl wartości w zakresie.
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK Zwraca procentową pozycję wartości w zbiorze danych.
PERMUTACJE PERMUT Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.
ROZKŁAD.POISSON POISSON Zwraca rozkład Poissona.
PRAWDPD PROB Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.
KWARTYL QUARTILE Wyznacza kwartyl zbioru danych.
POZYCJA RANK Zwraca pozycję liczby na liście liczb.
R.KWADRAT RSQ Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.
SKOŚNOŚĆ SKEW Zwraca skośność rozkładu.
NACHYLENIE SLOPE Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.
MIN.K SMALL Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.
NORMALIZUJ STANDARDIZE Zwraca wartość znormalizowaną.
ODCH.STANDARDOWE STDEV Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.
REGBŁSTD STEYX Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.
ROZKŁAD.T TDIST Zwraca rozkład t-Studenta.
ROZKŁAD.T.ODW TINV Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.
REGLINW TREND Zwraca wartości trendu liniowego.
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.
TEST.T TTEST Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.
WARIANCJA VAR Szacuje wariancję na podstawie próbki.
WARIANCJA.A VARA Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
WARIANCJA.POPUL VARP Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.
WARIANCJA.POPUL.A VARPA Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL Zwraca rozkład Weibulla.
TEST.Z ZTEST Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.
Funkcje tekstowe Text functions
ASC ASC Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).
BAHTTEXT BAHTTEXT Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).
ZNAK CHAR Zwraca znak o podanym numerze kodu.
OCZYŚĆ CLEAN Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.
KOD CODE Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ciągu tekstowym.
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.
KWOTA DOLLAR Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy $ (dolar).
PORÓWNAJ EXACT Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).
ZAOKR.DO.TEKST FIXED Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.
JIS JIS Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).
LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.
DŁ, DŁ.B LEN, LENB Zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego.
LITERY.MAŁE LOWER Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery.
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B MID, MIDB Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.
PHONETIC PHONETIC Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.
ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB Zastępuje znaki w tekście.
POWT REPT Powiela tekst daną liczbę razy.
PRAWY, PRAWYB RIGHT, RIGHTB Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB Wyszukuje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkości liter).
PODSTAW SUBSTITUTE Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ciągu tekstowym.
T T Konwertuje argumenty na tekst.
TEKST TEXT Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM Usuwa spacje z tekstu.
LITERY.WIELKIE UPPER Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.
WARTOŚĆ VALUE Konwertuje argument tekstowy na liczbę.