Excel 2007 funktioner dansk-engelsk

>> From English to Danish

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Funktion Function Beskrivelse
Tilføjelsesprogram- og automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions
KALD CALL Kalder en procedure i et DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller i en koderessource
EUROKONVERTER EUROCONVERT Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag
HENTPIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport
REGISTER.ID REGISTER.ID Returnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Tilslutter sig en ekstern datakilde og kører en forespørgsel fra et regneark og returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering
Kubefunktioner Cube functions
KUBE.KPI.MEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerer navn, egenskab og mål for en KPI-indikator og viser navnet og egenskaben i cellen. En KPI-indikator er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleudskiftning pr. kvartal, der bruges til at overvåge en organisations præstationer.
KUBE.MEDLEM CUBEMEMBER Returnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.
KUBEMEDLEM.EGENSKAB CUBEMEMBERPROPERTY Returnerer værdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og returnere den angivne egenskab for medlemmet.
KUBEMEDLEM.RANG CUBERANKEDMEMBER Returnerer det n'te eller rangordnede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.
KUBESÆT CUBESET Definerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sætudtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Office Excel.
KUBESÆT.TÆL CUBESETCOUNT Returnerer antallet af elementer i et sæt.
KUBEVÆRDI CUBEVALUE Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra en kube.
Databasefunktioner Database functions
DMIDDEL DAVERAGE Returnerer gennemsnittet af markerede databaseposter
DTÆL DCOUNT Tæller de celler, der indeholder tal, i en database
DTÆLV DCOUNTA Tæller udfyldte celler i en database
DHENT DGET Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database
DMAKS DMAX Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter
DMIN DMIN Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter
DPRODUKT DPRODUCT Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database
DSTDAFV DSTDEV Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DSTDAFVP DSTDEVP Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter
DSUM DSUM Sammenlægger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne
DVARIANS DVAR Beregner varians baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DVARIANSP DVARP Beregner varians baseret på hele populationen af markerede databaseposter
Dato- og klokkeslætsfunktioner Date and time functions
DATO DATE Returnerer serienummeret for en bestemt dato
DATOVÆRDI DATEVALUE Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer
DAG DAY Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGE360 DAYS360 Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage
EDATO EDATE Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen
SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder
TIME HOUR Konverterer et serienummer til en time
MINUT MINUTE Konverterer et serienummer til et minut
MÅNED MONTH Konverterer et serienummer til en måned
ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer
NU NOW Returnerer serienummeret for den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt
SEKUND SECOND Konverterer et serienummer til et sekund
KLOKKESLÆT TIME Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt
TIDSVÆRDI TIMEVALUE Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer
IDAG TODAY Returnerer serienummeret for dags dato
UGEDAG WEEKDAY Konverterer et serienummer til en ugedag
UGE.NR WEEKNUM Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året
ARBEJDSDAG WORKDAY Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage
ÅR YEAR Konverterer et serienummer til et år
ÅR.BRØK YEARFRAC Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato
Tekniske funktioner Engineering functions
BESSELI BESSELI Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)
BESSELJ BESSELJ Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELK BESSELK Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)
BESSELY BESSELY Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)
BIN.TIL.DEC BIN2DEC Konverterer et binært tal til et decimaltal
BIN.TIL.HEX BIN2HEX Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal
BIN.TIL.OKT BIN2OCT Konverterer et binært tal til et oktaltal.
KOMPLEKS COMPLEX Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal
KONVERTER CONVERT Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden
DEC.TIL.BIN DEC2BIN Konverterer et decimaltal til et binært tal
DEC.TIL.HEX DEC2HEX Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
DEC.TIL.OKT DEC2OCT Konverterer et decimaltal til et oktaltal
DELTA DELTA Tester, om to værdier er ens
FEJLFUNK ERF Returner fejlfunktionen
FEJLFUNK.KOMP ERFC Returnerer den komplementære fejlfunktion
GETRIN GESTEP Tester, om et tal er større end en grænseværdi
HEX.TIL.BIN HEX2BIN Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal
HEX.TIL.DEC HEX2DEC Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
HEX.TIL.OKT HEX2OCT Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal
IMAGABS IMABS Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal
IMAGINÆR IMAGINARY Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal
IMAGARGUMENT IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer
IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE  Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal
IMAGCOS IMCOS Returnerer et komplekst tals cosinus
IMAGDIV IMDIV Returnerer kvotienten for to komplekse tal
IMAGEKSP IMEXP Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion
IMAGLN IMLN Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme
IMAGLOG10 IMLOG10 Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (titalslogaritme)
IMAGLOG2 IMLOG2 Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (totalslogaritme)
IMAGPOTENS IMPOWER Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens
IMAGPRODUKT IMPRODUCT Returnerer produktet af komplekse tal
IMAGREELT IMREAL Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal
IMAGSIN IMSIN Returnerer et komplekst tals sinus
IMAGKVROD IMSQRT Returnerer et komplekst tals kvadratrod
IMAGSUB IMSUB Returnerer forskellen mellem to komplekse tal
IMAGSUM IMSUM Returnerer summen af komplekse tal
OKT.TIL.BIN OCT2BIN Konverterer et oktaltal til et binært tal
OKT.TIL.DEC OCT2DEC Konverterer et oktaltal til et decimaltal
OKT.TIL.HEX OCT2HEX Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal
Finansielle funktioner Financial functions
PÅLØBRENTE ACCRINT Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb
AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient
AMORLINC AMORLINC Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode
KUPONDAGE.SA COUPDAYBS Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen
KUPONDAGE.A COUPDAYS Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen
KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen
KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen
KUPONBETALINGER COUPNUM Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen
KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen
AKKUM.RENTE CUMIPMT Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder
AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder
DB DB Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden
DSA DDB Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver
DISKONTO DISC Returnerer et værdipapirs diskonto
KR.DECIMAL DOLLARDE Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal
KR.BRØK DOLLARFR Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk
VARIGHED DURATION Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
EFFEKTIV.RENTE EFFECT Returnerer den årlige effektive rente
FV FV Returnerer fremtidsværdien af en investering
FVTABEL FVSCHEDULE Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser
RENTEFOD INTRATE Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir
R.YDELSE IPMT Returnerer renten fra en investering for en given periode
IA IRR Returnerer den interne rente for en række pengestrømme
ISPMT ISPMT Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode
MVARIGHED MDURATION Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100
MIA MIRR Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente
NOMINEL NOMINAL Returnerer den årlige nominelle rente
NPER NPER Returnerer antallet af perioder for en investering
NUTIDSVÆRDI NPV Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats
ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode
ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode
ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode
ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode
YDELSE PMT Returnerer renten fra en investering for en given periode
H.YDELSE PPMT Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
KURS PRICE Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
KURS.DISKONTO PRICEDISC Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir
KURS.UDLØB PRICEMAT Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
NV PV Returnerer den nuværende værdi af en investering
RENTE RATE Returnerer renten i hver periode for en annuitet
MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir
LA SLN Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode
ÅRSAFSKRIVNING SYD Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode
STATSOBLIGATION TBILLEQ Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation
STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation
STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD Returnerer en afkastet på en statsobligation
VSA VDB Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden
INTERN.RENTE XIRR Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
AFKAST YIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
AFKAST.DISKONTO YIELDDISC Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation
AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
Informationsfunktioner Information functions
CELLE CELL Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle
FEJLTYPE ERROR.TYPE Returnerer et tal, der svarer til en fejltype
INFO INFO Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø
ER.TOM ISBLANK Returnerer SAND, hvis værdien er tom
ER.FJL ISERR Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi undtagen #I/T
ER.FEJL ISERROR Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi
ER.LIGE ISEVEN Returnerer SAND, hvis tallet er lige
ER.LOGISK ISLOGICAL Returnerer SAND, hvis værdien er en logisk værdi
ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T
ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT Returnerer SAND, hvis værdien ikke er tekst
ER.TAL ISNUMBER Returnerer SAND, hvis værdien er et tal
ER.ULIGE ISODD Returnerer SAND, hvis tallet er ulige
ER.REFERENCE ISREF Returnerer SAND, hvis værdien er en reference
ER.TEKST ISTEXT Returnerer SAND, hvis værdien er tekst
TAL N Returnerer en værdi konverteret til et tal
IKKE.TILGÆNGELIG NA Returnerer fejlværdien #I/T
VÆRDITYPE TYPE Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi
Logiske funktioner Logical functions
OG AND Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande
FALSK FALSE Returnerer den logiske værdi FALSK
HVIS IF Angiver en logisk test, der skal udføres
HVIS.FEJL IFERROR Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen
IKKE NOT Vender argumentets logik om
ELLER OR Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt
SAND TRUE Returnerer den logiske værdi SAND
Opslags- og referencefunktioner Lookup and reference functions
ADRESSE ADDRESS Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark
OMRÅDER AREAS Returnerer antallet af områder i en reference
VÆLG CHOOSE Vælger en værdi på en liste med værdier
KOLONNE COLUMN Returnerer kolonnenummeret i en reference
KOLONNER COLUMNS Returnerer antallet af kolonner i en reference
VOPSLAG HLOOKUP Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle
HYPERLINK HYPERLINK Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet
INDEKS INDEX Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix
INDIREKTE INDIRECT Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi
SLÅ.OP LOOKUP Søger værdier i en vektor eller en matrix
SAMMENLIGN MATCH Søger værdier i en reference eller en matrix
FORSKYDNING OFFSET Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference
RÆKKE ROW Returnerer rækkenummeret for en reference
RÆKKER ROWS Returnerer antallet af rækker i en reference
RTD RTD Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)
TRANSPONER TRANSPOSE Returnerer en transponeret matrix
LOPSLAG VLOOKUP Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi
Matematiske og trigonometriske funktioner Math and trigonometry functions
ABS ABS Returnerer den absolutte værdi af et tal
ARCCOS ACOS Returnerer et tals arcus cosinus
ARCCOSH ACOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal
ARCSIN ASIN Returnerer et tals arcus sinus
ARCSINH ASINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal
ARCTAN ATAN Returnerer et tals arcus tangens
ARCTAN2 ATAN2 Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens
ARCTANH ATANH Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens
AFRUND.LOFT CEILING Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning
KOMBIN COMBIN Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter
COS COS Returnerer et tals cosinus
COSH COSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal
GRADER DEGREES Konverterer radianer til grader
LIGE EVEN Runder et tal op til nærmeste lige heltal
EKSP EXP Returnerer e opløftet til en potens af et angivet tal
FAKULTET FACT Returnerer et tals fakultet
DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE Returnerer et tals dobbelte fakultet
AFRUND.GULV FLOOR Runder et tal ned mod nul
STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD Returnerer den største fælles divisor
HELTAL INT Nedrunder et tal til det nærmeste heltal
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM Returnerer det mindste fælles multiplum
LN LN Returnerer et tals naturlige logaritme
LOG LOG Returnerer logaritmen for et tal på grundlag af et angivet grundtal
LOG10 LOG10 Returnerer titalslogaritmen af et tal
MDETERM MDETERM Returnerer determinanten for en matrix
MINVERT MINVERSE Returnerer den inverse matrix for en matrix
MPRODUKT MMULT Returnerer matrixproduktet af to matrixer
REST MOD Returnerer restværdien fra division
MAFRUND MROUND Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerer et multinomialt talsæt
ULIGE ODD Runder et tal op til nærmeste ulige heltal
PI PI Returnerer værdien af pi
POTENS POWER Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens
PRODUKT PRODUCT Multiplicerer argumenterne
KVOTIENT QUOTIENT Returnerer heltalsdelen ved division
RADIANER RADIANS Konverterer grader til radianer
SLUMP RAND Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1
SLUMP.MELLEM RANDBETWEEN Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives
ROMERTAL ROMAN Konverterer et arabertal til romertal som tekst
AFRUND ROUND Afrunder et tal til et angivet antal decimaler
RUND.NED ROUNDDOWN Runder et tal ned mod nul
RUND.OP ROUNDUP Runder et tal op, væk fra 0 (nul)
SERIESUM SERIESSUM Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel
FORTEGN SIGN Returnerer et tals fortegn
SIN SIN Returnerer en given vinkels sinusværdi
SINH SINH Returnerer den hyperbolske sinus af et tal
KVROD SQRT Returnerer en positiv kvadratrod
KVRODPI SQRTPI Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)
SUBTOTAL SUBTOTAL Returnerer en subtotal på en liste eller i en database
SUM SUM Lægger argumenterne sammen
SUM.HVIS SUMIF Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium.
SUM.HVISER SUMIFS Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier.
SUMPRODUKT SUMPRODUCT Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter
SUMKV SUMSQ Returnerer summen af argumenternes kvadrater
SUMX2MY2 SUMX2MY2 Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer
SUMX2PY2 SUMX2PY2 Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMXMY2 SUMXMY2 Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer
TAN TAN Returnerer et tals tangens
TANH TANH Returnerer et tals hyperbolske tangens
AFKORT TRUNC Afkorter et tal til et heltal
Statistiske funktioner Statistical functions
MAD AVEDEV Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi
MIDDEL AVERAGE Returnerer middelværdien af argumenterne
MIDDELV AVERAGEA  Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier
MIDDEL.HVIS AVERAGEIF Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område
MIDDEL.HVISER AVERAGEIFS Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.
BETAFORDELING BETADIST Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETAINV BETAINV Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
BINOMIALFORDELING BINOMDIST Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
CHIFORDELING CHIDIST Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHIINV CHIINV Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHITEST CHITEST Foretager en test for uafhængighed
KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE Returnerer et konfidensinterval for en population
KORRELATION CORREL Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt
TÆL COUNT Tæller antallet af tal på en liste med argumenter
TÆLV COUNTA Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter
ANTAL.BLANKE COUNTBLANK Tæller antallet af tomme celler i et område
TÆLHVIS COUNTIF Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område
TÆL.HVISER COUNTIFS Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område
KOVARIANS COVAR Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler
KRITBINOM CRITBINOM Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.
SAK DEVSQ Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien
EKSPFORDELING EXPONDIST Returnerer eksponentialfordelingen
FFORDELING FDIST Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
FINV FINV Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
FISHER FISHER Returnerer Fisher-transformationen
FISHERINV FISHERINV Returnerer den inverse Fisher-transformation
PROGNOSE FORECAST Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens
FREKVENS FREQUENCY Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor
FTEST FTEST Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians
GAMMAFORDELING GAMMADIST Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen
GAMMAINV GAMMAINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMALN GAMMALN Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)
GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN Returnerer det geometriske gennemsnit
FORØGELSE GROWTH Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens
HARMIDDELVÆRDI HARMEAN Returnerer det harmoniske gennemsnit
HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling
SKÆRING INTERCEPT Returnerer afskæringsværdien på y-aksen i en lineær regression
TOPSTEJL KURT Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel
STOR LARGE Returnerer den k'te største værdi i et datasæt
LINREGR LINEST Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens
LOGREGR LOGEST Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens
LOGINV LOGINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for lognormalfordelingen
LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
MAKS MAX Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter.
MAKSV MAXA Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MEDIAN MEDIAN Returnerer medianen for de angivne tal
MIN MIN Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter.
MINV MINA Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
HYPPIGST MODE Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt
NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST Returnerer den negative binomialfordeling
NORMFORDELING NORMDIST Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORMINV NORMINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
STANDARDNORMINV NORMSINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
PEARSON PEARSON Returnerer Pearsons korrelationskoefficient
FRAKTIL PERCENTILE Returnerer den k'te fraktil for datasættet
PROCENTPLADS PERCENTRANK Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PERMUT PERMUT Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter
POISSON POISSON Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling
SANDSYNLIGHED PROB Returnerer intervalsandsynligheden
KVARTIL QUARTILE Returnerer kvartilen i et givet datasæt
PLADS RANK Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
FORKLARINGSGRAD RSQ Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression
SKÆVHED SKEW Returnerer skævheden for en stokastisk variabel
HÆLDNING SLOPE Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression
MINDSTE SMALL Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet
STANDARDISER STANDARDIZE Returnerer en standardiseret værdi
STDAFV STDEV Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STDAFVV STDEVA Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
STDAFVP STDEVP Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDAFVPV STDEVPA Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier
STFYX STEYX Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression
TFORDELING TDIST Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
TINV TINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling
TENDENS TREND Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens
TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet
TTEST TTEST Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test
VARIANS VAR Beregner variansen på basis af en prøve
VARIANSV VARA Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
VARIANSP VARP Beregner variansen på basis af hele populationen
VARIANSPV VARPA Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
WEIBULL WEIBULL Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen
ZTEST ZTEST Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test
Tekstfunktioner Text functions
ASC ASC Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)
BAHTTEKST BAHTTEXT Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)
TEGN CHAR Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret
RENS CLEAN Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst
KODE CODE Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng
SAMMENKÆDNING CONCATENATE Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement
KR DOLLAR Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)
EKSAKT EXACT Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske
FIND, FINDB FIND, FINDB Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)
FAST FIXED Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler
JIS JIS Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)
VENSTRE, VENSTREB LEFT, LEFTB Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi
LÆNGDE, LÆNGDEB LEN, LENB Returnerer antallet af tegn i en tekststreng
SMÅ.BOGSTAVER LOWER Konverterer tekst til små bogstaver
MIDT, MIDTB MID, MIDB Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition
FONETISK PHONETIC Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng
STORT.FORBOGSTAV PROPER Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav
ERSTAT, ERSTATB REPLACE, REPLACEB Erstatter tegn i tekst
GENTAG REPT Gentager tekst et givet antal gange
HØJRE, HØJREB RIGHT, RIGHTB Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi
SØG, SØGB SEARCH, SEARCHB Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)
UDSKIFT SUBSTITUTE Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T T Konverterer argumenterne til tekst
TEKST TEXT Formaterer et tal og konverterer det til tekst
FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM Fjerner mellemrum fra tekst
STORE.BOGSTAVER UPPER Konverterer tekst til store bogstaver
VÆRDI VALUE Konverterer et tekstargument til et tal