Excel 2007 funkce čeština-angličtina

>> From English to Czech

You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function.

Funkce Function Popis
Funkce doplňků a automatizace Add-in and Automation functions
VOLAT CALL Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo v soboru prostředků.
EUROCONVERT EUROCONVERT Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.
ZÍSKATKONTDATA GETPIVOTDATA Vrátí data uložená v kontingenční tabulce.
PŘIHLÁSIT.ID REGISTER.ID Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Připojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.
Funkce pro práci s krychlemi Cube functions
CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Vrátí název, vlastnost a velikost klíčového ukazatele výkonu (KUV) a zobrazí v buňce název a vlastnost. Klíčový ukazatel výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.
CUBEMEMBER CUBEMEMBER Vrátí člen nebo n-tici v hierarchii krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.
CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Vrátí hodnotu vlastnosti člena v krychli. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.
CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Vrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Použijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvků sady, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.
CUBESET CUBESET Definuje vypočtenou sadu členů nebo n-tic odesláním výrazu sady do krychle na serveru, který vytvoří sadu a potom ji vrátí do aplikace Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Vrátí počet položek v množině
CUBEVALUE CUBEVALUE Vrátí úhrnnou hodnotu z krychle.
Funkce databáze Database functions
DPRŮMĚR DAVERAGE Vrátí průměr vybraných položek databáze.
DPOČET DCOUNT Spočítá buňky databáze obsahující čísla.
DPOČET2 DCOUNTA Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.
DZÍSKAT DGET Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.
DMAX DMAX Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.
DMIN DMIN Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.
DSOUČIN DPRODUCT Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSMODCH.VÝBĚR DSTDEV Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSMODCH DSTDEVP Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.
DSUMA DSUM Sečte čísla ve sloupcovém poli záznamů databáze, která splňují daná kritéria.
DVAR.VÝBĚR DVAR Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.
DVAR DVARP Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.
Funkce data a času Date and time functions
DATUM DATE Vrátí pořadové číslo určitého data.
DATUMHODN DATEVALUE Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DEN DAY Převede pořadové číslo na den v měsíci.
ROK360 DAYS360 Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
EDATE EDATE Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.
EOMONTH EOMONTH Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.
HODINA HOUR Převede pořadové číslo na hodinu.
MINUTA MINUTE Převede pořadové číslo na minutu.
MĚSÍC MONTH Převede pořadové číslo na měsíc.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Vrátí počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.
NYNÍ NOW Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
SEKUNDA SECOND Převede pořadové číslo na sekundu.
ČAS TIME Vrátí pořadové číslo určitého času.
ČASHODN TIMEVALUE Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.
DNES TODAY Vrátí pořadové číslo dnešního data.
DENTÝDNE WEEKDAY Převede pořadové číslo na den v týdnu.
WEEKNUM WEEKNUM Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
WORKDAY WORKDAY Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní.
ROK YEAR Převede pořadové číslo na rok.
YEARFRAC YEARFRAC Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.
Inženýrské funkce Engineering functions
BESSELI BESSELI Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJ BESSELJ Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELK BESSELK Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x)).
BESSELY BESSELY Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BIN2DEC BIN2DEC Převede binární číslo na desítkové.
BIN2HEX BIN2HEX Převede binární číslo na šestnáctkové.
BIN2OCT BIN2OCT Převede binární číslo na osmičkové.
COMPLEX COMPLEX Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.
CONVERT CONVERT Převede číslo do jiného jednotkového měrného systému.
DEC2BIN DEC2BIN Převede desítkového čísla na dvojkové
DEC2HEX DEC2HEX Převede desítkové číslo na šestnáctkové.
DEC2OCT DEC2OCT Převede desítkové číslo na osmičkové.
DELTA DELTA Testuje rovnost dvou hodnot.
ERF ERF Vrátí chybovou funkci.
ERFC ERFC Vrátí doplňkovou chybovou funkci.
GESTEP GESTEP Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.
HEX2BIN HEX2BIN Převede šestnáctkové číslo na binární.
HEX2DEC HEX2DEC Převede šestnáctkové číslo na desítkové.
HEX2OCT HEX2OCT Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.
IMABS IMABS Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.
IMAGINARY IMAGINARY Vrátí imaginární část komplexního čísla.
IMARGUMENT IMARGUMENT Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.
IMCONJUGATE IMCONJUGATE Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.
IMCOS IMCOS Vrátí kosinus komplexního čísla.
IMDIV IMDIV Vrátí podíl dvou komplexních čísel.
IMEXP IMEXP Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.
IMLN IMLN Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.
IMLOG10 IMLOG10 Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.
IMLOG2 IMLOG2 Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.
IMPOWER IMPOWER Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.
IMPRODUCT IMPRODUCT Vrátí součin komplexních čísel.
IMREAL IMREAL Vrátí reálnou část komplexního čísla.
IMSIN IMSIN Vrátí sinus komplexního čísla.
IMSQRT IMSQRT Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.
IMSUB IMSUB Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.
IMSUM IMSUM Vrátí součet dvou komplexních čísel.
OCT2BIN OCT2BIN Převede osmičkové číslo na binární.
OCT2DEC OCT2DEC Převede osmičkové číslo na desítkové.
OCT2HEX OCT2HEX Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.
Finanční funkce Financial functions
ACCRINT ACCRINT Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
ACCRINTM ACCRINTM Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
AMORDEGRC AMORDEGRC Vrátí lineární amortizaci v každém účetním období pomocí koeficientu amortizace.
AMORLINC AMORLINC Vrátí lineární amortizaci v každém účetním období.
COUPDAYBS COUPDAYBS Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.
COUPDAYS COUPDAYS Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.
COUPDAYSNC COUPDAYSNC Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCD COUPNCD Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.
COUPNUM COUPNUM Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.
COUPPCD COUPPCD Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.
CUMIPMT CUMIPMT Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
CUMPRINC CUMPRINC Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.
ODPIS.ZRYCH DB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.
ODPIS.ZRYCH2 DDB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
DISC DISC Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.
DOLLARDE DOLLARDE Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.
DOLLARFR DOLLARFR Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.
DURATION DURATION Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
EFFECT EFFECT Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.
BUDHODNOTA FV Vrátí budoucí hodnotu investice.
FVSCHEDULE FVSCHEDULE Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.
INTRATE INTRATE Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.
PLATBA.ÚROK IPMT Vrátí výšku úroku investice za dané období.
MÍRA.VÝNOSNOSTI IRR Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
ISPMT ISPMT Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.
MDURATION MDURATION Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI MIRR Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.
NOMINAL NOMINAL Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.
POČET.OBDOBÍ NPER Vrátí počet období pro investici.
ČISTÁ.SOUČHODNOTA NPV Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.
ODDFPRICE ODDFPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.
ODDFYIELD ODDFYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.
ODDLPRICE ODDLPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.
ODDLYIELD ODDLYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.
PLATBA PMT Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
PLATBA.ZÁKLAD PPMT Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
PRICE PRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
PRICEDISC PRICEDISC Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
PRICEMAT PRICEMAT Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
SOUČHODNOTA PV Vrátí současnou hodnotu investice.
ÚROKOVÁ.MÍRA RATE Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.
RECEIVED RECEIVED Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.
ODPIS.LIN SLN Vrátí přímé odpisy aktiva pro jedno období.
ODPIS.NELIN SYD Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
TBILLEQ TBILLEQ Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICE TBILLPRICE Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.
TBILLYIELD TBILLYIELD Vrátí výnos směnky státní pokladny.
ODPIS.ZA.INT VDB Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.
XIRR XIRR Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XNPV XNPV Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
YIELD YIELD Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
YIELDDISC YIELDDISC Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.
YIELDMAT YIELDMAT Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
Informační funkce Information functions
POLÍČKO CELL Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
CHYBA.TYP ERROR.TYPE Vrátí číslo odpovídající typu chyby.
O.PROSTŘEDÍ INFO Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
JE.PRÁZDNÉ ISBLANK Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.
JE.CHYBA ISERR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #N/A).
JE.CHYBHODN ISERROR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.
ISEVEN ISEVEN Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.
JE.LOGHODN ISLOGICAL Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.
JE.NEDEF ISNA Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A.
JE.NETEXT ISNONTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.
JE.ČÍSLO ISNUMBER Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.
ISODD ISODD Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.
JE.ODKAZ ISREF Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.
JE.TEXT ISTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
N N Vrátí hodnotu převedenou na číslo.
NEDEF NA Vrátí chybovou hodnotu #N/A.
TYP TYPE Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.
Logické funkce Logical functions
A AND Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
NEPRAVDA FALSE Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
KDYŽ IF Určí, který logický test má proběhnout.
IFERROR IFERROR Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
NE NOT Provede logickou negaci argumentu funkce.
NEBO OR Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.
PRAVDA TRUE Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.
Vyhledávací funkce Lookup and reference functions
ODKAZ ADDRESS Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.
POČET.BLOKŮ AREAS Vrátí počet oblastí v odkazu.
ZVOLIT CHOOSE Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.
SLOUPEC COLUMN Vrátí číslo sloupce odkazu.
SLOUPCE COLUMNS Vrátí počet sloupců v odkazu.
VVYHLEDAT HLOOKUP Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ HYPERLINK Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.
INDEX INDEX Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
NEPŘÍMÝ.ODKAZ INDIRECT Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
VYHLEDAT LOOKUP Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
POZVYHLEDAT MATCH Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
POSUN OFFSET Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
ŘÁDEK ROW Vrátí číslo řádku odkazu.
ŘÁDKY ROWS Vrátí počet řádků v odkazu.
RTD RTD Načte data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu COM (Automatizace: Způsob práce s objekty určité aplikace z jiné aplikace nebo nástroje pro vývoj. Automatizace (dříve nazývaná automatizace OLE) je počítačovým standardem a je funkcí modelu COM (Component Object Model).).
TRANSPOZICE TRANSPOSE Vrátí transponovanou matici.
SVYHLEDAT VLOOKUP Prohledá první sloupec matice, přesune kurzor v řádku a vrátí hodnotu buňky.
Matematické a trigonometrické funkce Math and trigonometry functions
ABS ABS Vrátí absolutní hodnotu čísla.
ARCCOS ACOS Vrátí arkuskosinus čísla.
ARCCOSH ACOSH Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.
ARCSIN ASIN Vrátí arkussinus čísla.
ARCSINH ASINH Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.
ARCTG ATAN Vrátí arkustangens čísla.
ARCTG2 ATAN2 Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ARCTGH ATANH Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.
ZAOKR.NAHORU CEILING Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
KOMBINACE COMBIN Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.
COS COS Vrátí kosinus čísla.
COSH COSH Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
Funkce DEGREES DEGREES Převede radiány na stupně.
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EVEN Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.
EXP EXP Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.
FAKTORIÁL FACT Vrátí faktoriál čísla.
FACTDOUBLE FACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla.
ZAOKR.DOLŮ FLOOR Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
GCD GCD Vrátí největší společný dělitel.
CELÁ.ČÁST INT Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.
LCM LCM Vrátí nejmenší společný násobek.
LN LN Vrátí přirozený logaritmus čísla.
LOGZ LOG Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.
LOG LOG10 Vrátí dekadický logaritmus čísla.
DETERMINANT MDETERM Vrátí determinant matice.
INVERZE MINVERSE Vrátí inverzní matici.
SOUČIN.MATIC MMULT Vrátí součin dvou matic.
MOD MOD Vrátí zbytek po dělení.
MROUND MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel.
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ ODD Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
PI PI Vrátí hodnotu čísla pí.
POWER POWER Umocní číslo na zadanou mocninu.
SOUČIN PRODUCT Vynásobí argumenty funkce.
QUOTIENT QUOTIENT Vrátí celou část dělení.
RADIANS RADIANS Převede stupně na radiány.
NÁHČÍSLO RAND Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
RANDBETWEEN RANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.
ROMAN ROMAN Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.
ZAOKROUHLIT ROUND Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ROUNDDOWN ROUNDDOWN Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ROUNDUP ROUNDUP Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.
SERIESSUM SERIESSUM Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.
SIGN SIGN Vrátí znaménko čísla.
SIN SIN Vrátí sinus daného úhlu.
SINH SINH Vrátí hyperbolický sinus čísla.
ODMOCNINA SQRT Vrátí kladnou druhou odmocninu.
SQRTPI SQRTPI Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).
SUBTOTAL SUBTOTAL Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.
SUMA SUM Sečte argumenty funkce.
SUMIF SUMIF Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMIFS SUMIFS Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
SUMA.ČTVERCŮ SUMSQ Vrátí součet čtverců argumentů.
SUMX2MY2 SUMX2MY2 Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2 SUMX2PY2 Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2 SUMXMY2 Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
TGTG TAN Vrátí tangens čísla.
TGH TANH Vrátí hyperbolický tangens čísla.
USEKNOUT TRUNC Zkrátí číslo na celé číslo.
Statistické funkce Statistical functions
PRŮMODCHYLKA AVEDEV Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.
PRŮMĚR AVERAGE Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
AVERAGEA AVERAGEA Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
AVERAGEIF AVERAGEIF Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.
AVERAGEIFS AVERAGEIFS Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.
BETADIST BETADIST Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.
BETAINV BETAINV Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.
BINOMDIST BINOMDIST Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
CHIDIST CHIDIST Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHIINV CHIINV Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHITEST CHITEST Vrátí test nezávislosti.
CONFIDENCE CONFIDENCE Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CORREL CORREL Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.
POČET COUNT Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
POČET2 COUNTA Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
COUNTBLANK COUNTBLANK Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.
COUNTIF COUNTIF Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
COUNTIFS COUNTIFS Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.
COVAR COVAR Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek
CRITBINOM CRITBINOM Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
DEVSQ DEVSQ Vrátí součet čtverců odchylek.
EXPONDIST EXPONDIST Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
FDIST FDIST Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
FINV FINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
FISHER FISHER Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.
FISHERINV FISHERINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.
FORECAST FORECAST Vrátí hodnotu lineárního trendu.
ČETNOSTI FREQUENCY Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
FTEST FTEST Vrátí výsledek F-testu.
GAMMADIST GAMMADIST Vrátí hodnotu rozdělení gama.
GAMMAINV GAMMAINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.
GAMMALN GAMMALN Vrátí přirozený logaritmus funkce gama, Γ(x).
GEOMEAN GEOMEAN Vrátí geometrický průměr.
LOGLINTREND GROWTH Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.
HARMEAN HARMEAN Vrátí harmonický průměr.
HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
INTERCEPT INTERCEPT Vrátí úsek lineární regresní čáry.
KURT KURT Vrátí hodnotu excesu množiny dat.
LARGE LARGE Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.
LINREGRESE LINEST Vrátí parametry lineárního trendu.
LOGLINREGRESE LOGEST Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGINV LOGINV Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGNORMDIST LOGNORMDIST Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.
MAX MAX Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.
MAXA MAXA Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MEDIAN MEDIAN Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.
MIN MIN Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.
MINA MINA Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MODE MODE Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NORMDIST NORMDIST Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.
NORMINV NORMINV Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.
NORMSDIST NORMSDIST Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.
NORMSINV NORMSINV Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.
PEARSON PEARSON Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.
PERCENTIL PERCENTILE Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANK PERCENTRANK Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERMUTACE PERMUT Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.
POISSON POISSON Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
PROB PROB Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.
QUARTIL QUARTILE Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
RANK RANK Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RKQ RSQ Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.
SKEW SKEW Vrátí zešikmení rozdělení.
SLOPE SLOPE Vrátí směrnici lineární regresní čáry.
SMALL SMALL Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.
STANDARDIZE STANDARDIZE Vrátí normalizovanou hodnotu.
SMODCH.VÝBĚR STDEV Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
STDEVA STDEVA Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
SMODCH STDEVP Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
STDEVPA STDEVPA Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STEYX STEYX Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.
TDIST TDIST Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
TINV TINV Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
LINTREND TREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.
TRIMMEAN TRIMMEAN Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.
TTEST TTEST Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
VAR.VÝBĚR VAR Vypočte rozptyl výběru.
VARA VARA Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VAR VARP Vypočte rozptyl základního souboru.
VARPA VARPA Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
WEIBULL WEIBULL Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
ZTEST ZTEST Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.
Textové funkce Text functions
ASC ASC Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové)v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).
BAHTTEXT BAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu, měny ß (baht).
ZNAK CHAR Vrátí znak určený číslem kódu.
VYČISTIT CLEAN Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
KÓD CODE Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.
CONCATENATE CONCATENATE Spojí několik textových položek do jedné.
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).
STEJNÉ EXACT Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.
NAJÍT, FINDB FIND, FINDB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT FIXED Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
JIS JIS Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).
ZLEVA, LEFTB LEFT, LEFTB Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.
DÉLKA, LENB LEN, LENB Vrátí počet znaků textového řetězce.
MALÁ LOWER Převede text na malá písmena.
ČÁST, MIDB MID, MIDB Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.
ZVUKOVÉ PHONETIC Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.
VELKÁ2 PROPER Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.
NAHRADIT, NAHRADITB REPLACE, REPLACEB Nahradí znaky uvnitř textu.
OPAKOVAT REPT Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
ZPRAVA, RIGHTB RIGHT, RIGHTB Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.
HLEDAT, SEARCHB SEARCH, SEARCHB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).
DOSADIT SUBSTITUTE V textovém řetězci nahradí starý text novým.
T T Převede argumenty na text.
HODNOTA.NA.TEXT TEXT Zformátuje číslo a převede ho na text.
PROČISTIT TRIM Odstraní z textu mezery.
VELKÁ UPPER Převede text na velká písmena.
HODNOTA VALUE Převede textový argument na číslo.